Astăzi 23. ianuarie 2020., joi
Gyergyószentmiklós címere
Română
Autoritãti locale
Primãria
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Serviciul Social Imprimare E-mail
luni, 27 iulie 2015
Serviciul Social

 

I. COMPARTIMENTUL PENTRU ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
a) Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii
b) Documente necesare pentru indemnizația de creștere a copilului
c) Documente necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului cu handicap
d) Documente necesare în vederea acordării alocației pentru susținerea familiei
e) Documente necesare în vederea acordării ajutorului social
f) Documente necesare în vederea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

II. COMPARTIMENT PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP ȘI DREPTURILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE
a) Întocmirea dosarului de internarea într-un centru de îngrijire și de asistență
b) Asistarea persoanelor vârstnice în fața notarului public în vederea întreținerii și îngrijirii sale
c) Întocmirea anchetelor sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte
d) Întocmirea anchetelor sociale la Comisia pentru protecția copilului, pentru minorii cu handicap
e) Documente necesare pentru a fi angajat ca asistent personal, depuse de solicitantul
f) Acordarea indemnizației persoanei cu handicap

III. COMPARTIMENT PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
a) Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale pentru măsura de protecție plasament
b) Acte necesare pentru plasamentul copilului la un centru de plasament

IV. COMPARTIMENT PENTRU FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE
a) Ajutor pentru încălzirea locuinței
b) Ajutoare de urgență
c) Transport urban
d) Expert local pentru rromi

V. RAPOARTE DE ACTIVITĂȚI
a) Rapoarte de activități anualeI. COMPARTIMENTUL PENTRU ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂDocumente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii  ^
   
Acte necesare:
 • Dosar plic;
 • Cerere tip: Descărcare Formular;
 • Certificat de naștere al copilului;
 • Actele de indentitate ale părinților;
 • Certificat de căsătorie;

Observații:
În cazul în care optați pentru plata alocației pe un cont de card sau cont curent se va anexa un extras de cont sau alte documente justificative emise de unitatea bancară.
Pentru copii născuți în Uniunea Europeană se va depune si copii după actele care atestă resedința în U.E. (tahetă) și copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul).

Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str. Carpați nr.7, camera 1,
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1233, tel. 0366-139930.

(Reglementare: Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii)


Documente necesare pentru indemnizația de creștere a copilului^

Acte necesare:
 • Dosar plic;
 • Cerere tip: Descărcare Formular;
 • Actele de identitate ale părinților;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
 • Certificatul de naștere tuturor copiilor din familie;
 • Adeverință eliberată de către angajator – tip formular (min. 1 an vechime);
 • Decizie de suspendare a activității;
 • Pentru plata în cont bancar – extras de cont original;
 • Adeverință eliberată de către Serviciul Financiar Impozite și Taxe din mun. Gheorgheni;
În cazul stimulentului de inserție nu se necesită act aditional de suspendare!
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învățământ universitar, postuniversitar sau liceal, se va prezenta o adeverință de studii/diplomă de absolvire.

Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni,  str. Carpați nr.7, camera 1, Telefon: 0266364494 sau 0266364495 / int.1233, tel. 0366-139930.

(Szabályozás: 111/2010-es sürgősségi kormányrendelet.)


Documente necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului cu handicap^

Acte necesare:
 • Dosar plic;
 • Cerere tip: Descărcare Formular;
 • Actele de identitate ale părinților;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
 • Certificatele de naștere ale copiilor din familie;
 • Adeverință eliberată de către angajator – tip formular ;
 • Decizie de suspendare a activității;
 • Pentru plata în cont bancar – extras de cont original;
 • Adeverință eliberată de către Serviciul Financiar Impozite și Taxe din mun. Gheorgheni;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate;

Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învățământ universitar, postuniversitar sau liceal, se va prezenta o adeverință de studii/diplomă de absolvire.

Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str.Carpați nr.7, camera 1, Telefon: 0266364494 sau 0266364495 / int.1233, tel. 0366-139930.


Documente necesare în vederea acordării alocației pentru susținerea familiei^

Acte necesare:
 • Domiciliul stabil în Gheorgheni;
 • Dosar plic - 2 buc;
 • Cerere tip: Descărcare Formular, (Formular bilingv);
 • Buletin/carte de identitate soț/soție si copii mai mari de 14 ani;
 • Acte doveditoare privind venitul net obținut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 • Certificat de casătorie, hotarâre de divorț, certificat de deces, după caz;
 • Certificat de naștere pentru copii sub 14 ani;
 • Adeverință de la școală pentru copiii școlarizați cu specificația că nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
 • Cuponul alocației de stat pentru copii;
 • Cupon de pensie, dacă este cazul;
 • Adeverință de la registrul agricol (Primăria mun. Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 27.);
 • Adeverință de la Trezoreria municipiului Gheorgheni privind veniturile realizate;
 • Adeverință de la Serviciul Financiar Impozite și Taxe din mun. Gheorgheni privind imobile, spatii, terenuri, auto (str. Băii, nr. 7.);

Se acordă alocația de susținerea familiilor cu un venit de până la suma de 530 lei/net pe membru de familie.
Potrivit art.8 alin(3) din Legea nr. 416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuință în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depășește 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 de lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de alocația pentru susținerea familiei.

Obligații:
Este obligatoriu ca din 3 în 3 luni să ne prezinte adeverință de venit pentru toți membrii familiei.
În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris modificările intervenite.

Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune de luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str. Carpați nr.7, camera 1.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1233, tel. 0366-139930.

(Reglementare: Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare.)


Documente necesare în vederea acordării ajutorului social ^

Acte necesare:
 • Domiciliul stabil în Gheorgheni;
 • Dosar plic - 2 buc.
 • Cerere tip: Descărcare Formular, (Formular bilingv);
 • Buletin/ carte de identitate soț/soție si copii mai mari de 14 ani;
 • Certificat de naștere pentru toți membri familiei;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentința de divorț, certificat de deces;
 • Cupon plata-șomaj;
 • Sentință civilă de stabilirea pensiei de întreținere – cupon mandat postal;
 • Adeverință de la Agenția Teritorială pentru ocuparea forței de muncă (birou pentru șomeri);
 • Adeverință teren Agricol - Primăria Gheorgheni;
 • Adeverință de la școala din care să rezulte dacă beneficiază de alocație și bursă;
 • Cupon alocație de susținere pt. familiile cu copii;
 • Cupon alocație pentru copii;
 • Cupon pensie;
 • Adeverință de la Trezoreria municipiului Gheorgheni privind veniturile realizate
 • Adeverință de la Serviciul Financiar Gheorgheni privind imobile, spatii, terenuri, auto;
 • Certificat medical de încadrare într-un grad de handicap;
 • Certificat medical de constatare a capacității de muncă, eliberat de medicul specialist;
 • Act pentru persoanele care au calitatea de tutore sau curator, hotărâre plasament;
Potrivit art.8 alin(3) din Legii nr. 416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuință în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depășește 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.

Obligații:
Din 3 în 3 luni să prezentați cererea/declarația pe propia răspundere tip.
În fiecare lună se prezintă adeverință de la AJOFM (șomaj).
În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligația ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str.Carpați nr.7, camera 1.
Telefon: 0266364494 sau 0266364495 / int.1233, tel. 0366-139930.

 (Reglementare: Legea nr. 416/2001)


Documente necesare în vederea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale  ^

Acte necesare:
 • Cerere tip: Descărcare Cerere
 • Certificatul de naștere, respectiv CI pentru toți copii din familie – original și copie
 • Certificat de căsătorie / Hotărâre de divorț / Certificat de deces etc. după caz - original și copie
 • Acte doveditoare privind venitul net obținut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, sau adeverință de la Trezoreria Municipiului Gheorgheni (în cazul în care solicitantul nu are niciun venit)
 • Adeverință de la grădiniță
Se acordă tichetul social în valoare de 50 de lei lunar – în cursul anului școlar pentru familii cu un venit de până la 284 lei/ pers., ale căror copil este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar cf. legii educației. Tichetele sociale pot fi folosite pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și a rechizitelor.

Obligații:
Copilul pentru care se solicită tichetul social este înscris obligatoriu într-una dintre grădinițele municipale și trebuie să o frecventeze regulat. 50 % dintre absențele pot fi motivate cu adeverință de la medic, iar 3 zile le poate motiva părintele. În cazul în care copilul are absențe nemotivate, tichetul social se suspendă pe luna respectivă.
Solicitările se depun începând de la 20 septembrie pentru anul școlar curent.
În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligația ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris modificările intervenite.

Relații cu publicul:
Luni - Vineri: între orele 8:30 - 14.30 – str. Carpați, nr. 7., biroul nr. 4.
Telefon: 0266-364494, 0266-364495 / int. 233, sau 0366-139918 număr direct.

 (Reglementare: Legea 248/2015, HG 15/2016, OG 14/2016, HG 626/2016)


II. COMPARTIMENT PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP ȘI DREPTURILOR PERSOANELOR VÂRSTNICEÎntocmirea dosarului de internarea într-un centru de îngrijire și de asistență^

Acte necesare:
 • Cererea persoanei care urmează să fie internată în centru de îngrijire și asistență;

 • Copia certificatului de încadrare în grad de handicap;
 • CI/BI a persoanei bolnave – în original și în copie;
 • CI/BI a persoanelor cu care locuiește persoana bolnavă la adresă - copie;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave și a persoanelor cu care locuiește persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverință de salarizare, sau adeverință de venituri impozabile de la Administrația Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent și în original;
 • Act de spațiu;
 • Bilete de ieșire din spital – recent, în original, după caz;
 • Pentru toți copiii, frații sau surorile persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP și nr. de telefon; pentru persoana care solicită internarea să se cunoască studiile absolvite; efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului.


Asistarea persoanelor vârstnice în fața notarului public în vederea întreținerii și îngrijirii sale^

Acte necesare:
 • Cererea persoanei care solicită să fie asistată;

 • Cererea persoanei care urmează să asiste persoana vârstnică;
 • Copie BI/CI a persoanei/lor ce urmează să fie întreținută și a întreținătorilor;
 • Copie extras CF al imobilului;
 • Copie cupoane de pensie pentru întreținuți;
 • Adeverință  medicală de la medicul  psihiatru, pentru persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare, din care rezultă că se află în deplinătatea facultăților mintale;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de către persoana asistată și de către întreținători;
 • Adeverință de la medicul de familie pentru întreținători;
 • Adeverință cu venitul net pentru întreținători;

Relații cu publicul:

Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str. Carpați nr.7, camera 6.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1219, tel. 0366-139934.

(Reglementare: Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.)


Întocmirea anchetelor sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte^

Acte necesare:
 • Cerere;

 • CI/BI a persoanei bolnave – în original și în copie ;
 • CI/BI reprezentantului legal al persoanei bolnave – în copie;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave (după caz cupon de pensie, adeverință de salarizare, adeverință de venituri impozabile de la Serviciul fiscal Gheorgheni pentru cei care nu realizează venituri) – recent în original și în copie;
 • Scrisoare medicală de la medicul de familie – recent în original ;
 • Scrisoare medicală de la medicul de specialitate – recent în original și în copie;
 • Bilete de ieșire din spital – recent, și în original, după caz;
 • Bilete de ieșire din spital – vechi în copie;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, în copie;
 • Pentru toți copiii persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP și nr. de telefon;

Clasificarea după severitatea și tipul dizabilităților la adulți este efectuat de către comisia de evaluare a adulților.


Întocmirea anchetelor sociale la Comisia pentru protecția copilului, pentru minorii cu handicap^

Acte necesare:
 • Cerere;

 • Certificatul de naștere/CI al minorului – în original și în copie;
 • CI/BI pentru părinții minorului sau reprezentantului legal;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave (după caz - cupon de pensie, adeverință de salarizare, adeverință de venituri impozabile de la serviciul fiscal al mun. Gheorgheni pentru cei care nu realizează venituri) – recent în original și în copie
 • Copia fișei medicale;
 • Scrisoare medicală de la medicul de specialitate – recent în original și în copie;
 • Copia biletelor de ieșire din spital – recent, în original;
 • Bilete de ieșire din spital – vechi în copie;
 • Adeverință de școlarizare a minorului;
 • Caracterizare  psihopedagogică eliberată de unitatea de învățământ frecventată (pentru orientare școlară), după caz;


Documente necesare pentru a fi angajat ca asistent personal, depuse de solicitantul ^

Acte necesare:
 • Cerere de angajare;

 • Certificate de încadrare în grad de handicap;
 • Copie de pe actul de identitate și de starea civilă al persoanei;
 • Copie de pe carnetul de muncă;
 • Copie de pe decizia de pensionare de limită de vârstă (unde este cazul);
 • Fișa de angajare;
 • Cazier judiciar;
 • Copie de pe actul de studii;
 • Extras de cont;
 • Acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • Declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38. din lege;
 • Copie de pe buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de naștere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani și acte de stare civilă (după caz);
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave (după caz - cupon de pensie, adeverință de salarizare, adeverință de venituri impozabile de la Serviciul fiscal Gheorgheni pentru cei care nu realizează venituri) – recent în original și în copie;
 • Acordul persoanei cu handicap sau după caz al reprezentantului acesteia ori al familiei exprimate în scris pentru angajare a unei persoane în calitate de asistent personal.


Acordarea indemnizației persoanei cu handicap^

Acte necesare:
 • Cerere de acordarea indemnizației;

 • Certificate de încadrare în grad de handicap;
 • Copie de pe actele de identitate, de stare civilă și de venit;
 • Acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • Extras de cont.

Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str. Carpați nr.7, camera 6.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1219, tel. 0366-139934.
 
(Reglementare: Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor cu persoanelor cu handicap.)


III. COMPARTIMENT PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUIÎn conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecției copilului, Compartimentul privind protecția și promovarea drepturilor copilului desfășoară activități de identificare, monitorizare a familiilor și copiilor aflați în dificultate, de prevenire a situațiilor de risc, de prevenire a abandonului și separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum și alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. În acest scop activitatea inspectorului Compartimentul privind protecția și promovarea drepturilor copilului este centrată pe următoarele aspecte:
Asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local
Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor și copiilor care beneficiază de servicii și prestații și evaluarea din punct de vedere social, psihologic, medical și legal a situației acestora, pe baza unui formular de anchetă socială

Întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflați în dificultate în vederea prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecție cât și pentru familiile copiilor care sunt reintegrați în familie

Urmărirea evoluției dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) și a modului în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa

Intervenția pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acestuia

Promovarea protecției copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă sau la familia substitut), precum și prin noile tipuri de servicii complementare care intervin în sprijinul copilului și al familiei sale

Prevenirea abandonului copilului, a abuzului și a neglijării sub orice formă, precum și a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate

Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinții care pleacă la muncă în străinătate (în baza unui contract de muncă) și ai căror copii rămân în grija altor persoane

 

Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale pentru măsura de protecție plasament^

Acte necesare:
 • Planul de servicii aprobat prin dispoziția primarului;

 • Ancheta socială efectuată la domiciliul familiei naturale al copilului;
 • Acordul părinților;
 • Copie după actele de identitate ale părinților, acte de stare civilă (pentru toți membri familiei solicitante);
 • Adeverințe de școlarizare;
 • Adeverințe medicale;
 • Anchetă socială de la domiciliul familiei unde urmează să fie plasat minorul;
 • Copii după actele de identitate, adeverințe medicale, acte de stare civilă de la familia unde urmează să meargă copilul;
 • Cererea părinților pentru stabilirea măsurii de protecție.


Acte necesare pentru plasamentul copilului la un centru de plasament^

Acte necesare:
 • Planul de servicii aprobat prin dispoziția primarului, din care să reiasă că la nivel local nu s-au găsit soluții de menținere a copilului în familia naturală;

 • Ancheta socială cu propunerea de plasament într-un centru de plasament;
 • Acte de identitate – certificat de naștere (original) pentru copil și pentru frați și părinți; certificat de căsătorie, copie de pe CI pentru persoanele peste 14 ani din familie;
 • Alte acte: adeverințe de venit pentru părinți, adeverință ajutor social cu suma; cupon șomaj; adeverință privind terenul agricol; contract pentru locuință (copie), contract de închiriere sau vânzare cumpărare, cupon de pensie, cupon de alocație de stat, cupon alocație de susținere a familiei
 • Cererea părinților pentru stabilirea măsurii de protecție;
 • Acordul copilului cu vârsta peste 10 ani;
 • Adeverință de sănătate pentru copil și pentru membri familiei;
 • Adeverință de școlarizare pentru copil și frații școlarizați.
Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-16.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str. Carpați nr.7, camera 5.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1228, tel. 0366-139917.

(Reglementare: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificarea și completările ulterioare.)


IV. COMPARTIMENT PENTRU FURNIZARE DE SERVICII SOCIALEAjutor pentru încălzirea locuinței^

Acte necesare:
Acte privind dovedirea componenței familiei, în copie:
 • copii după actul  de identitate ale membrilor familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reședința trebuie să corespundă cu locul de consum); copii după certificate de naștere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

 • copie după certificat de căsătorie;
 • copie după certificat deces;
 • copie după hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț/ încredințare minori;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.
 • adeverințe școală/facultate prin care să ateste calitatea de elev/student  și dacă aceștia beneficiază sau nu de burse.
Actele doveditoare privind veniturile realizate:
 • adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);

 • cupon de pensie  din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);
 • cupon de handicap din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon de indemnizație de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon de  indemnizație pentru creștere copil din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon alocație de stat , cupon alocație de susținere a familiei, cupon alocație de plasament (după caz);
 • adeverință eliberată de autoritatea competentă - Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul fiscal Gheorgheni, cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit;
 • copie după declarația de impunere  privind veniturile  realizate  în anul depunerii cererii , în cazul în care membrii familiei sunt constituiți  în asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată, pentru toți membrii familiei majori cuprinși în cererea declarație.
Acte privind proprietarul/titularul spațiului locativ:
 • copie act proprietate spațiu locativ;
 • copie act închiriere spațiu locativ;
 • în cazul în care nu deține actele de mai sus, vor prezenta un Certificat fiscal emis de către Serviciul impozite și taxe din cadrul Primăriei municipiului Gheorgheni.
În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuință în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depășește 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.

Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-13.00 la sediul Mun. Gheorgheni, Serviciul Public de Asistență Socială, str. Carpați nr.7, camera 5.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1228, tel: 0366-139917.

(Reglementare: O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protective socială în perioada sezonuuli rece, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/2011.)


Ajutoare de urgență ^

Acte necesare:
 • Acte doveditoare privind componența familiei;

 • Acte doveditoare privind componența familiei;
 • Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
 • Certificat de naștere pentru persoanele în vârsta de până la 14 ani;
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din: salariul și alte drepturi salariale, pensii, alte drepturi de asigurări sociale, indemnizații cu caracter permanent, burse;
 • Act constatator al situației de necesitat.
Relații cu publicul:
Dosarele se pot depune luni-joi, între orele 8.30-16.00 la sediul Mun. Gheorgheni, Serviciul Public de Asistență Socială, str. Carpați nr.7, camera 4.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1229, tel: 0366-139918.

(Reglementare: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 139/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, în situații de necesitate datorate calamitaților naturale, incendiilor, accidentelor precum și altor situații deosebite stabilite prin lege.)


Transport urban^

Eliberarea adeverințelor gratuite și/sau reduse la biletele de transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru:
 • persoanele cu handicap grav si accentuat;

 • însoțitorii persoanelor cu handicap grav în prezența acestora;
 • însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;
 • asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;
 • persoanelor vârstnice peste 65 de ani;
 • persoanele persecutate din motive politice și persoanele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • veteranii de război, invalizi și văduve de război;
 • persoane care au primit titlu de Cetățean de onoare, respective distincția PRO URBE a Municipiului Gheorgheni – dacă se acordă post-mortem, sau în cazul decesului cetățeanului de onoare, soțul respectiv soția supraviețuitoare.

Acte necesare:
 • Cerere;

 • Copia CI, sau BI a persoanei cu handicap;
 • Copia CI, sau BI a persoanei a persoanei vârstnice;
 • Copia legitimația de transport urban eliberată de DGASPC HR pentru persoane cu handicap și asistenților personali;
 • Copia legitimației de veteran de război.
Relații cu publicul:
Luni-Joi, între orele 8.30-16.00 la sediul Mun. Gheorgheni, str. Carpați nr.7, camera 5.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1228, tel: 0366-139917.


Expert local pentru rromi ^

Reprezentant al intereselor rromilor locale: Bordean Szidónia

Relații cu publicul:
Relații cu publicul între orele 8.30-16.00 la sediul Mun. Gheorgheni, Serviciul Public de Asistență Socială, str. Carpați nr.7, camera 4.
Telefon: 0266-364494 sau 0266-364495 / int.1229, tel: 0366-139918.


V. RAPOARTE DE ACTIVITATERapoarte de activitate anuale ^

2014 

Raportul de activitate a Serviciului Social pe anul 2014: Descărcare Raport