Astăzi 23. octombrie 2019., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow POST VACANT- consilier juridic și referent de specialitate/achiziii publice- SPLT
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
POST VACANT- consilier juridic și referent de specialitate/achiziii publice- SPLT Imprimare E-mail
joi, 13 aprilie 2017

SPLT GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

 

în temeiul HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a  funcțiilor contractuale de execuție vacante de consilier juridic și referent de specialitate/achiziții publice.

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
 2. Condițiile de participare la concurs:
  1.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are capacitate deplină de exercițiu;
  4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 3. Condiții specifice consilier juridic :
  1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ;
  2. vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
  3. vechime în domeniul serviciilor publice de termoficare: minimum 3 ani.
 4. Condiții specifice referent de specialitate/achiziții publice :
  1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
 5. Acte necesare înscrierii

a.   Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.    Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 

e.    Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f.      Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

g.    Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 1. Calendarul de desfășurare a concursului :
  1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 25.04.2017, la sediul SPLT Gheorgheni;
  2. Selecția dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
  3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție a dosarelor.

                                                               i.      După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor;

 1.  
  1. Data, ora și locul organizării probei scrise: 27.04.2017, ora 10.00, sediul SPLT Gheorgheni;
  2. Afișarea rezultatelor probei scrise: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise.După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

                                                               i.      În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

 1.  
  1. Proba interviului: 28.04.2017, la sediul SPLT Gheorgheni.
  2. Afișarea rezultatelor probei interviului: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei interviului.

                                          i.    După afișarea rezultatelor obținute la proba interviului, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

 1.  
  1. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului.

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE – Erős János, tel: 0748454834

 

BIBLIOGRAFIE

 

CONSILIER JURIDIC

1.       Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.     Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

4.     Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

REFERENT DE SPECIALITATE/ACHIZIȚII PUBLICE     

1.       Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.       Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

3.       Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.