Astăzi 23. iunie 2018., sâmbătă
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow Anunț- posturi vacante- SPLT
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Anunț- posturi vacante- SPLT Imprimare E-mail
marți, 22 august 2017

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 22, jud. Harghita,

 

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

- inginer automatizări – un post cu normă întreagă;

- funcționar în servicii de evidență contabilă (contabil primar) – un post cu normă întreagă;

- sudor instalații.

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu.

2.    Condițiile de participare la concurs:

a.    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b.    cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.     are capacitate deplină de exercițiu;

d.    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e.    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

3.    Condiții specifice:

a.    Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență - obligatorii pentru posturile de inginer automatizări și funcționar în servicii de evidență contabilă;

b.    Studii de specializare în sudură și instalații ;

c.     Experiență în sudură și instalații, de minimum un an - pentru postul de sudor-instalații.

4.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, extras REVISAL pentru experiență în domeniu, obligatoriu doar în cazul postului de sudor instalații, facultativ pentru celelalte posturi;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

5.    Calendarul de desfășurare a concursului :

a.    Data, ora și locul organizării probei scrise: 30.08.2017, ora 10.00, Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

b.    Proba interviului, are loc la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni, după cum urmează:

                                          i.    30.08.08.2017, ora 11.30pentru inginer automatizări;

                                        ii.    30.08.2017, ora 12.00 – pentru funcționar în servicii de evidență contabilă (contabil primar);

                                       iii.    30.08.2017, ora 12.30pentru sudor instalații.

c.     Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 30.08.2017, ora 15.00. la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gheorgheni.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0748 454 834.

BIBLIOGRAFIE

INGINER AUTOMATIZĂRI

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

FUNCȚIONAR ÎN SERVICII CONTABILE (CONTABIL PRIMAR)

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Legea 82/1991 a contabilității;

5.    Legea 500/2002 privind finanțele publice;

6.    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

7.    Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

SUDOR INSTALAȚII

Elemente de bază privind specializarea sudură instalații.

 

     

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János