Astăzi 13. 2019., Vineri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ  POST VACANT-COMPARTIMENTUL PĂDURI I PĂUNI
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ  POST VACANT-COMPARTIMENTUL PĂDURI I PĂUNI Imprimare E-mail
miercuri, 11 ianuarie 2017

 

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE REFERENT DE SPECIALITATE LA COMPARTIMENTUL PĂDURI ȘI PĂȘUNI

-Descrierea funcției: clasa II, grad profesional asistent-Condițiile ocupării funcției

1. studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în profilul  geodezie, specializarea topografie, cartografie și cadastru funciar;

2.vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 8 luni;

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 08 februarie 2017, orele 10

2. Proba orală - interviu: 10 februarie 2017, orele 10

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

 30 ianuarie 2017

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 30.01.2017,  la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.  Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2);

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

3.  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.  Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;