Astăzi 7. 2019., sâmbătă
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ  POST VACANT-BUGET, FINANȚĂRI, PLĂȚI, EXECUȚIE BUGETARĂ, URMĂRIRE, RAPORTĂRI
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ  POST VACANT-BUGET, FINANȚĂRI, PLĂȚI, EXECUȚIE BUGETARĂ, URMĂRIRE, RAPORTĂRI Imprimare E-mail
vineri, 27 ianuarie 2017


MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE CONTRACTUALE VACANTE DE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

LA COMPARTIMENTUL BUGET, FINANȚĂRI, PLĂȚI, EXECUȚIE BUGETARĂ, URMĂRIRE, RAPORTĂRI

Descrierea funcției: S/II

Condițiile ocupării funcției

1.        studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

2.        vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an;

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 14. februarie 2017, orele 10

2. Proba orală - interviu: 16. februarie 2017, orele 12

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

 07. februarie 2017.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 07.02.2017 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.     Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

2.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr. 82/1991-Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.     Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;

5.     Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

6.        Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.