Astăzi 13. 2019., Vineri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ  POST VACANT-ELABORARE PROIECTE
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ  POST VACANT-ELABORARE PROIECTE Imprimare E-mail
vineri, 27 ianuarie 2017


MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE INSPECTOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ELABORARE PROIECTE

-          Descrierea funcției: clasa I, grad profesional principal -

Condițiile ocupării funcției

1.studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul științe inginerești, științe administrative, științe juridice sau științe economice.

2.vechime minimă în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 21. februarie 2017, orele 10:00

2. Proba orală - interviu: 23. februarie 2017, orele 13:00

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

 14. februarie 2017.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 14.02.2017 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.  Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2);

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

3.  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.  Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Gheorgheni 2016-2020