Astăzi 7. 2019., sâmbătă
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ  POST VACANT-EVIDENȚA CONTABILĂ A VENITURILOR ȘI CASERIE
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ  POST VACANT-EVIDENȚA CONTABILĂ A VENITURILOR ȘI CASERIE Imprimare E-mail
marți, 17 ianuarie 2017MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ

DE REFERENT, CLASA III, DIN CADRUL SERVICIUL FINANCIAR - ITL

COMPARTIMENTULUI EVIDENȚA CONTABILĂ A VENITURILOR ȘI CASERIE

-  Descrierea funcției: REFERENT, clasa III, grad profesional superior -

Condițiile ocupării funcției

1.        Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat.

2.        Vechimea minima: în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 9 ani

Desfășurarea concursului

1.  Proba scrisă:  20 februarie 2017, ora 10:00

2.  Proba interviu: 22 februarie 2017, ora 10:00

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

7 februarie 2017.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 07.02.2017 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.    Legea nr.227/2016 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile la zi, cu Normele Metodologice de aplicare aferente (HG 1/2016 cu modificările și completările la zi);

2.    Legea  nr.207/2016 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările la zi;

3.    Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici , republicata;

4.    Legea  nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

5.    Regulamentul operatiilor de casa aprobat prin Decretul nr.209/5 iulie 1976 ;

6.    Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea  de garantii si raspunderea in legatura cu gestinarea bunurilor, modificata prin Legea nr.54/08.07.1994;

7.    OUG nr. 146/31.10.2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

8.    HCL Gheorgheni nr. 229/2015, privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016;