Astăzi 23. octombrie 2019., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ  POST VACANT-TURISM SI IMAGINE
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ  POST VACANT-TURISM SI IMAGINE Imprimare E-mail
luni, 16 ianuarie 2017Municipiul Gheorgheni

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE INSPECTOR  DE SPECIALITATE

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI TURISM ȘI IMAGINE

- Descrierea funcției: grad profesional asistent -

Condițiile ocupării funcției

1.Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul turism sau management

2. Experiență în domeniu – vechime: 1 an în specialitatea studiilor

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 27 ianuarie 2017, orele 10

2. Proba orală - interviu: 30 ianuarie 2017, orele 12

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

19 ianuarie 2016

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Gheorgheni

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 19.01.2017 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE - pentru  concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale execuție de inspector de specialitate, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului turism și imagine.

1.    Legea 215 / 2001, republicatã,  cu modificarile si completarile ulterioare, Publicatã în Monitorul Oficial cu numarul 123 din data de 20 februarie 2007;

2.    Legea 477 / 2004 codul de conduita al personalului contractual din autoritãțile și instituțiile publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare, Publicatã în Monitorul Oficial cu numarul 1105 din data de 26 noiembrie 2004;

3.    O.G. nr. 58/1998, privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Ordinul nr. 1096/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, emis de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

5.    Hotărârea nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

6.    Hotărârea nr. 303/2006 privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice 

7.    Hotărârea nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism

8.    Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism