Astăzi 23. iulie 2018., luni
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ  POST VACANT
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ  POST VACANT Imprimare E-mail
vineri, 21 iulie 2017


ANUNȚ – POST VACANT

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA UNEI FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

LA COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE, CULTURĂ ȘI ORGANIZAREA EVENIMENTELOR ȘI SPORT DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL  MUNICIPIULUI GHEORGHENI

Descrierea funcției: S/II 

Condițiile ocupării funcției

1.        studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: sociologie;

2.        vechime în specialitatea studiilor: 4 ani;

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 16 august 2017 orele 10:00

2. Proba orală - interviu: 18 august 2017 orele 12:00

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

  03 august 2017

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 03.08.2017 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, sau de pe pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0366-139914 

 

Bibliografie

1.        Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

2.        Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;

3.        Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.        Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

5.        Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.