Astăzi 23. octombrie 2019., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale arrow ANUNȚ- Director executiv- SPLT_ 2
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ- Director executiv- SPLT_ 2 Imprimare E-mail
miercuri, 08 martie 2017

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a unei funcții de natură contractuală, vacante, Director executiv al Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni –  SPLT Gheorgheni

 

1. Condiții generale de participare la concurs:

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română si domiciliul stabil in Romania;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs va conține, alături de actele care dovedesc îndeplinirea criteriilor, și curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată anterior.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 martie 2017, ora 11- la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

2. Condiții specifice pentru participarea la concurs:

a)    studii superioare de lungă durată în profil: domeniul economic, management, inginerie

b)    vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 3 ani;

 

3. Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 

-      proba scrisă: 14.03.2017, ora 10

-      interviul: 15.03.2017, ora 10

 

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minimum 70 puncte la fiecare probă.

4. Bibliografia:

-      Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

-      Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

-      Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;

-      Ordinul 36/2006 privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației

-      Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;