Astăzi 23. aprilie 2019., marti
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt- consilier juridic
vineri, 08 septembrie 2017

                            ANUNȚ

                MUNICIPIUL GHEORGHENI

                                    ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a unei funcții de natură contractuală vacantă, de consilier juridic debutant, în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al Municipiului Gheorgheni

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției de consilier juridic debutant:

l  studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe juridice;

l  funcția de consilier juridic debutant nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

l  Cunoașterea limbii române și maghiare;

l  Cunoștințe de operare PC: Word, Excel, Internet.

 

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

          - 02 octombrie 2017, ora 10:00 proba scrisă, 

- 04 octombrie 2017, ora 12:00 proba interviu.

 

Dosarele de înscriere la concurs  pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul resurse umane și salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau la telefon 0366-139914.

Anunț- posturi vacante- SPLT
marți, 22 august 2017

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 22, jud. Harghita,

 

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

- inginer automatizări – un post cu normă întreagă;

- funcționar în servicii de evidență contabilă (contabil primar) – un post cu normă întreagă;

- sudor instalații.

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu.

2.    Condițiile de participare la concurs:

a.    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b.    cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.     are capacitate deplină de exercițiu;

d.    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e.    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

3.    Condiții specifice:

a.    Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență - obligatorii pentru posturile de inginer automatizări și funcționar în servicii de evidență contabilă;

b.    Studii de specializare în sudură și instalații ;

c.     Experiență în sudură și instalații, de minimum un an - pentru postul de sudor-instalații.

4.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, extras REVISAL pentru experiență în domeniu, obligatoriu doar în cazul postului de sudor instalații, facultativ pentru celelalte posturi;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

5.    Calendarul de desfășurare a concursului :

a.    Data, ora și locul organizării probei scrise: 30.08.2017, ora 10.00, Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

b.    Proba interviului, are loc la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni, după cum urmează:

                                          i.    30.08.08.2017, ora 11.30pentru inginer automatizări;

                                        ii.    30.08.2017, ora 12.00 – pentru funcționar în servicii de evidență contabilă (contabil primar);

                                       iii.    30.08.2017, ora 12.30pentru sudor instalații.

c.     Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 30.08.2017, ora 15.00. la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gheorgheni.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0748 454 834.

BIBLIOGRAFIE

INGINER AUTOMATIZĂRI

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

FUNCȚIONAR ÎN SERVICII CONTABILE (CONTABIL PRIMAR)

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Legea 82/1991 a contabilității;

5.    Legea 500/2002 privind finanțele publice;

6.    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

7.    Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

SUDOR INSTALAȚII

Elemente de bază privind specializarea sudură instalații.

 

     

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János

Anunț- post vacant- utilități publice
vineri, 18 august 2017

ANUNȚ

 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG. 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție,  vacantă, de inspector în cadrul Compartimentului pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul serviciilor comunitare de utilități  publice

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS- pentru funcția publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice:

 

Condiții specifice:

-          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă în domeniul: științe inginerești, științe economice, științe juridice.

-          Vechime în specialitatea studiilor: minim1 an;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 20 septembrie  2017 orele 10:00

Proba interviu – 22 septembrie2017 orele 10:00

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare privind informațiile se pot obține la sediul instituției, pe pagina de web www.gheorgheni.ro precum și la Compartimentul resurse umane și salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau la telefon 0366-131944.

Anunt post vacant- cadastru
joi, 10 august 2017

ANUNȚ

MUNICIPIUL GHEORGHENI

JUDEȚUL HARGHITA

 

 

 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de referent de specialitate în cadrul Compartimentului pentru aplicarea legii fond funciar, agricol cadastru.

 

 

 

I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție de referent de specialitate, vacant, clasa II, grad profesional principal - la Compartimentul pentru aplicarea legii fond funciar, agricol cadastru

 

Condiții specifice:

- studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

- vechime minimă necesară în exercitarea funcției publice:

 minim 5 ani;

 

Concursul se va organiza comform calendarului următor:

·         11 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

·         13 septembrie 2017, ora 10:00: proba interviu

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

 

Relații suplimentare privind informațiile se pot obține la sediul instituției, pe pagina de web www.gheorgheni.ro precum și la Compartimentul resurse umane și salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau la telefon 0366-131944.

Anunt post vacant- technician veterinar
miercuri, 09 august 2017
ANUNȚ

MUNICIPIUL GHEORGHENI
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții de natură contractuală,
vacantă, 1/2 normă, de tehnician veterinar, la Compartimentul de gestionare a câinilor
fără stapâni din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Gheorgheni

Condițiile specificepentru ocuparea funcției de contractuale de tehnician veterinar M/II:

– studii medii
- vechime în muncă5 ani
- experiență în domeniu constituie avantaj

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:
- 05 septembrie 2017, ora 10:00 proba scrisă,
- 07 septembrie 2017, ora 10:00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurspot fi depuse în termen de 10 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul resurse umane și salarizare, de luni
până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau la telefon 0366-
139914.
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>