Astăzi 23. ianuarie 2020., joi
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt post vacant - Director economic
vineri, 04 mai 2018

 

 

ANUNȚ – POST VACANT

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE, VACANTE, DE  DIRECTOR EXECUTIV  ÎN CADRUL  CADRUL DIRECȚIEI ECONOMICE

 

Condițiile specifice ocupării funcției

1.     studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

2.     studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

3.     vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 3 ani;

Desfășurarea concursului

- Proba scrisă:  08 Iunie 2018 orele 10:00

- Proba se vor susține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (Bucuești)

Termen limită

23 Mai 2018

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G. 1173/2008.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea III-a, respectiv până la data de 23.05.2018 la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (București)

Detalii

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, Bd. Mircea Vodă. Nr.44 tronsonul III, sector 3 și la nr.de telefon: 0374.112.726

Atribuțiile postului

1.  Organizează, îndrumă, conduce și controlează activitatea financiar-contabilă a instituției, în conformitate cu dipozițiile legale în vigoare și în cadrulcompetențelor proprii;

2.  Coordonează și supraveghează activitățile structurilor de specialitate (serviciu, birou, compartiment) din subordine ;

3.    Prin structurile de specialitate din subordine. asigură organizarea și actualizarea evidentei patrimoniului public și privat al municipiului, in conformitate cu dispozitiile legale în vigoare,

4.  Prin structurile de specialitate din subordine, realizează atribuții legate de contabilitatea instituțlei precum și, de impunere și percepere a taxelor și impozitelor locale;

5.  Supraveghează respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local, asigurând sprijinul logistic și de specialitate ordonatorului principal de credite pe parcursul intregului proces de intocmire/aprobare a acestuia

6.     Participă la fundamentarea economico-financiară a unor programe și proiecte ale municipiului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare;

7.     Prin structurile de specialitate din subordine și, antrenarea celorlalte structuri din cadrul instituției in elaborarea de propuneri fundamentate în cadrul propriilor responsabilități ale acestora, fundamentează Și intocmește propuneri atât pentru partea de cheltuieli, cât Și pentru ceea de venituri, a bugetului de venituri Și cheltuieli bugetare, conform clasificației;

8.     Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local și ale instituțillor subordonate;

9.     Asigură urmărirea efectuării cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat;

10. Organizează evidența și urmărirea plăților de casă și efectuării cheltuielilor pe structura clasificației bugetare;

11. Prin serviciul de resort, urmărește și asigură atragerea la bugetul local a tuturor surselor de venituri. stabilind măsurile necesare și soluțiile legale, în limitele competențelor proprii, pentru imbunătățirea gradului de colectare;

12. Urmărește deschiderea la timp a creditelor pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul local;

13.  Efectuează analize periodice sau, la solicitarea ordonatorului principal de credite și, formulează propuneri de utilizare/virare de credite în consecință;

14. Coordonează intocmirea de studii de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea apelării la finanțări externe rambursabi.ie (credite), in vederea realizării unor acțiuni și/sau lucrări de interes public, urmărind contractarea, garantarea și. rambursarea acestora la termenele scadente;

15. Urmărește intocmirea raportului anual de incheiere al contului de execuție bugetară, supunerea acesteia aprobării Consiliului Local și. se igrijește de depunerea la Direcția Generală ale Finanțelor Publice; Prin serviciul de resort asigură stabilirea, urmarirea și, incasarea impozitelor și taxelor locale stabi/ite de Consiliul Local

16. Prin structurile de specialitate din subordine, asigură și urmărește desfășurarea activităților de casierie, constând colectarea impozitelor și taxelor și a altor sume datorate bugetului local respectiv, executarea silita a creanțelor neachitate, după caz;

17. Asigură condițiile organizatorice de evidență și urmărire, necesare respectării dispozițiilor legale specifice domeniului economico-financiar și, utilizărli legale a creditelor bugetare;

18.  Organizează și exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operațiunilor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale ale instituției;

19.  Inițiază și supraveghează inventarierea anuală a patrimoniului public și privat al Municipiului, urmărește supunerea spre aprobare a valorificării inventarului, coordonează efectuarea operațiunilor contabile și de evidență rezultate de pe urma aprobării acesteia;

20. Propune măsuri pentru buna administrare și gospodărire a obiectelor de inventar și bunurilor gospodărești necesare funcționării în condiții optime a structurilor de specialitate și a celor funcționale ale Primăriei;

21. Răspunde de calitatea și exactitatea lucrărilor întocmite, semnate sau, însușite, precum și de îndeplinirea sarcinilor din prezenta;

22. Indeplinește și alte sarcini ce rezultă din acte normative sau, dispuse de către ordonatorul principal de crede ierarhica sau de la ordonatorul de credite.

 

 


 

Anunt post vacant - muncitor calificat
vineri, 27 aprilie 2018

ANUNȚ

 MUNICIPIUL GHEORGHENI

    

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante pe perioadă determinată, în cadrul Compartimentului administrarea Lacu Roșu: 

1 post de muncitor calificat - grad II

        Condiții specifice:

          - studii medii

          - vechime în muncă 3 ani 

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     16 mai  2018 ora 10:00

Proba orală      18 mai  2018 ora 10:00 

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 5 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Anunt posturi vacante 2 - termoficare
marți, 24 aprilie 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

  

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

- funcționar informații clienți – un post cu normă întreagă;

- gestionar – un post cu normă întreagă

- instalator – 4 posturi cu normă întreagă

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

2.    Condiții specifice:

a.    pentru postul de funcționar informații clienți

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe pc: word, excel, gestionare bază de date ;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

b.    pentru postul de gestionar

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe despre calitatea lemnului;

                                       iii.    Studii de sivicultură constituie avantaj ;

                                       iv.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                        v.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

c.     pentru postul de instalator

                                          i.     Calificare în meseria de instalator;

                                        ii.    Experiența în domeniu constituie avantaj;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel mediu;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

 

3.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

4.    Calendarul de desfășurare a concursului:

a.    Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 11.05.2018, ora 12.00, Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

b. Data, ora și locul organizării probei scrise: 14.05.2018

ora 10.00, pentru funcționar informații clienți și  gestionar la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

- ora 12.00 pentru instalatori la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

c. Data, ora și locul interviului/probei practice: după cum urmează:

i. 16.05.2018ora 11.00 – pentru funcționar informații clienți la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

ii. 16.05.2018ora 13.00 – pentru gestionar la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

iii. 6.05.2018, ora 09.00 – pentru instalatori la Centrala termică Bucin.

d.    Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 18.05.2018, ora 15.00. la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0725 659 187.

 

BIBLIOGRAFIE

 

FUNCȚIONAR INFORMAȚII CLIENȚI

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    ORDIN nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

4.  HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

5.    HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

6. Ordinul 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică;

7.  Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică.

8.    Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese de răspuns la reclamațiile consumatorilor.

 

GESTIONAR

1.   Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.   Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.   Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor;

4. Ordinul 2861/2009 privind Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

5. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, strict partea privind gestiunea.

 

INSTALATOR

1.  Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;

2.   Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.  Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

4. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini specifice instalatorului.

 

Avizat, Cons. juridic DIRECTOR EXECUTIV

Rippel Ana Eliza Erös János

Anunt post vacant - inspector asistent la Serviciul ITL
marți, 17 aprilie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății,nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector, grad profesional asistent la Compartimentul contencios ITL - verificări și inspecții fiscale.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, deinspector, grad profesional asistent la Compartimentul contencios ITL - verificări și inspecții fiscale:

 

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor minimum1 an;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 16 mai 2018 orele 10:00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Anunt post vacant - referent la Compartimentul de contabilitate
joi, 12 aprilie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de referent, grad profesional superior, la Compartimentul de contabilitate.

 

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, la Compartimentul de contabilitate:

Condiții specifice:

-          studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-          vechime: 9 ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 14 mai 2018 orele 10:00

Proba interviu  - 16 mai 2018 orele 10:00

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>