Astăzi 23. aprilie 2019., marti
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt posturi vacante - termoficare
luni, 26 martie 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

 

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

  

- funcționar informații clienți – un post cu normă întreagă;

- gestionar – un post cu normă întreagă

- instalator – 5 posturi cu normă întreagă

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

2.    Condiții specifice:

a.    pentru postul de funcționar informații clienți

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe pc: word, excel, gestionare bază de date ;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

b.    pentru postul de gestionar

                                          i.    Studii medii;

                                        ii.    Cunoștințe despre calitatea lemnului;

                                       iii.    Studii de sivicultură constituie avantaj ;

                                       iv.    Limba română scris și vorbit – nivel avansat;

                                        v.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

c.     pentru postul de instalator

                                          i.     Calificare în meseria de instalator;

                                        ii.    Experiența în domeniu constituie avantaj;

                                       iii.    Limba română scris și vorbit – nivel mediu;

                                       iv.    Limba maghiară – vorbit - nivel mediu.

 

3.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

4.    Calendarul de desfășurare a concursului:

a.    Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 16.04.2018, ora 12.00, Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

b.    Data, ora și locul organizării probei scrise: 18.04.2018: -

-       ora 10.00, pentru funcționar informații clienți și  gestionar la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

-       ora 12.00 pentru instalatori la Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

c.     Data, ora și locul interviului/probei practice: după cum urmează:

                                          i.    20.04.2018, ora 11.00pentru funcționar informații clienți la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

                                        ii.    20.04.2018, ora 13.00 – pentru gestionar la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

                                       iii.    20.04.2018, ora 09.00 – pentru instalatori la Centrala termica cart. Bucin.

d.    Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 23.04.2018, ora 15.00. la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gheorgheni.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0725 659 187.

 

BIBLIOGRAFIE

 

FUNCȚIONAR INFORMAȚII CLIENȚI

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    ORDIN nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

4.    HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

5.    HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

6.    Ordinul 343/2013 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică;

7.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică.

8.    Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese de răspuns la reclamațiile consumatorilor.

 

GESTIONAR

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    Legea 82/1991 a contabilității, strict partea privind gestiunea;

4.    Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor.

 

INSTALATOR

1.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;

2.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

4.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini specifice instalatorului.

 

Se va consulta fișierele ataște:  module

Anunt post vacant - inspector asistent la Compartimentul spatii verzi
luni, 19 martie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita,   P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs în baza HG. 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție  vacante de inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi.

I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul pentru reglementarea, monitorizarea, urmărirea și controlul  spațiilor verzi:

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul  științe inginerești.

- vechime minimă în specialitatea studiilor minim 1 an.

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă – 18 aprilie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 07.04.2018.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Finantari nerambursabile - 2018
vineri, 09 martie 2018

Cererea de finnațare se poate solicita și prin email de la  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

 

01_anunt_participare_2018.pdf

Ghidul solicitantului finantare_nerambursabila_2018_1.pdf

Ghidul solicitantului finantare_nerambursabila_2018_1.doc

HCL-049-2018-Ghid finantare neramb-culte.pdf

 

Anunt post vacant - functie de natura contractuala de administrator public
vineri, 09 februarie 2018

A N U N Ț

 Primăria Municipiului Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcției în regim contractual de administrator public pe perioadă determinată:

 Condiții generale și specifice:

 Poate ocupa funcția de administrator public orice persoană care:

 -         Are cetățenia română și domiciliul în România;

-         Cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         Are capacitate deplină de exercițiu,

-   Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției de administrator public, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,

-         Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-         Nu a desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

-         Este absolvent de studii superioare de lungă durată,

-         Deține studii  în domeniul managementului,

-         Are o vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani;

-         Are experiență în management  sau  funcție de conducere – minim 5 ani;

-          Are cunoștințe de operare pe calculator;

-   Are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare de analiza și sinteza, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și spirit de inițiativa, etc.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

1.      - 05 martie 2018 ora 10:00 proba scrisă,

2.      - 07 martie 2018 ora 10:00 proba interviu și prezentarea proiectului de     management

Proiectul de management va conține în principal expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităților de realizarea a obiectivelor și asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experiențe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condițiilor de dezvoltare economico - socială, propuneri de îmbunătățire și utilizare a tuturor factorilor implicați în transformarea, modernizarea și dezvoltarea urbanistică. Proiectul de management se depune pe suport de hârtie și pe suport magnetic.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

together for a United Europe - information template
vineri, 02 februarie 2018

together for a United Europe - information template

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>