Astăzi 16. februarie 2019., sâmbătă
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Posturi vacante- SPLT
luni, 25 iunie 2018

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

 

 

 

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 

 

- muncitori calificați/necalificați – 4 posturi cu normă întreagă

 

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

2.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 

3.    Calendarul de desfășurare a concursului:

a.    Data, ora și locul depunerii dosarelor de înscriere: 16.07.2018, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita

b.    Data, ora și locul organizării probei scrise: 17.07.2018, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;

c.     Data, ora și locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita - 17.07.2018, ora 12.00;

d.    Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 18.07.2018, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0748 454 834.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

2.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;

3.    Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János


Bibliografie descarcabila:

Modul Apv

 Modul Schmidt

 Modul Sondex 170_170

 Modul Sondex 230_200

Post vacant- manager VSK
vineri, 22 iunie 2018

A N U N Ț

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Manager al Clubului Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, din P-ța Libertății nr.27, în perioada

13-15 iulie 2018 și constă în susținerea a două probe:

-      13 iulie 2018  - proba scrisă (din bibliografia propusă);

-      15 iulie 2018 - proba interviu

Condiții generale de participare la concurs:

   Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română si domiciliul stabil in Romania;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

a)      studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, managment, administrativ și drept, educație fizică și sport;

b)      vechime de minim 5 ani;

Dosarul de înscriere la concurs vor cuprinde următoarele acte:

   a) cerere de înscriere la concurs

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

   c) copia actului de studii necesar ocupării postului,

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

   g) curriculum vitae; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 04 iulie 2018, ora 15:00 la Compartimentul resurse umane și salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relații suplimentare  la telefon 0366-139906

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al Clubului sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

 

1.      Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4.      Legea nr.69/2000 educației fizice și sportului;

5.      Hotărâre nr. 884/2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE
luni, 04 iunie 2018

 

 

              Primăria Municipiului Gheorgheni organizează licitație publică, pentru închirierea a trei căsuțe de lemn, proprietatea privată a municipiului Gheorgheni.

              Sunt așteptați acei comercianți care pot asigura comercializarea de produse artizanale specifice zonei, înghețată, dulciuri ambalate, răcoritoare, pop corn, porumb fier, langos, etc.

              Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate se pot prezenta la sediul primăriei din p-ța Libertății nr.27, în perioada 01.06.2018-18.06.2018, în zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00.

              Termenul de depunere a cererii și a documentelor este până la data 18.06.2018 ora 15,00.

              Licitația va avea loc la data de 19.06.2018 orele 11,00.

              Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei compartimentul relații cu publicul.

 

                                                Municipiul Gheorgheni

Protectia Datelor cu caracter personal
vineri, 25 mai 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

MUNICIPIUL GHEORGHENI

 

Responsabil date cu caracter personal:

Hăineală Csilla,

Referent  RU

 

Date de contact:

Municipiul Gheorgheni

P-ța Libertății, Nr: 27

Cod: 535500

Tel.: 0366-139-914

E-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.    

 

Noul Regulament General de Protecția Datelor

 

 

Anunt post vacant - muncitor calificat - Lacu Rosu
vineri, 18 mai 2018

    ANUNȚ

MUNICIPIUL GHEORGHENI

    

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului administrarea Lacu Roșu:

 

1 post de muncitor calificat - grad II

       Condiții specifice:

           - studii medii

           - vechime în muncă 3 ani

 

 Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     13 iunie  2018 ora 10:00

Proba orală      15 iunie  2018 ora 10:00

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

  

 

                                          

 

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>