Astăzi 23. februarie 2018., Vineri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt post vacant - functie de natura contractuala de administrator public
vineri, 09 februarie 2018

A N U N Ț

 Primăria Municipiului Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcției în regim contractual de administrator public pe perioadă determinată:

 Condiții generale și specifice:

 Poate ocupa funcția de administrator public orice persoană care:

 -         Are cetățenia română și domiciliul în România;

-         Cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         Are capacitate deplină de exercițiu,

-   Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției de administrator public, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,

-         Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-         Nu a desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

-         Este absolvent de studii superioare de lungă durată,

-         Deține studii  în domeniul managementului,

-         Are o vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani;

-         Are experiență în management  sau  funcție de conducere – minim 5 ani;

-          Are cunoștințe de operare pe calculator;

-   Are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare de analiza și sinteza, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și spirit de inițiativa, etc.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

1.      - 05 martie 2018 ora 10:00 proba scrisă,

2.      - 07 martie 2018 ora 10:00 proba interviu și prezentarea proiectului de     management

Proiectul de management va conține în principal expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităților de realizarea a obiectivelor și asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experiențe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condițiilor de dezvoltare economico - socială, propuneri de îmbunătățire și utilizare a tuturor factorilor implicați în transformarea, modernizarea și dezvoltarea urbanistică. Proiectul de management se depune pe suport de hârtie și pe suport magnetic.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Anunt post vacant - functie de natura contractuala de referent
miercuri, 31 ianuarie 2018

ANUNȚ

                            MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată  a unei funcții de natură contractuală, vacantă, de referent M/IA la Compartimentul buget, finanțări, plăți, execuție bugetară, urmărire, raportări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției de execuție de referent M/IA:

1.     Studii medii cu diplomă de bacalaureat;

2.     Vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

          - 22 februarie 2018, ora 10:00 proba scrisă, 

- 26 februarie 2018, ora 10:00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs  pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a,la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Anunt post vacant - Sef birou la Biroul relatii cu publicul si solutionarea petitiilor
joi, 18 ianuarie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs de promovare in baza HG. 188/1999pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere,  vacante de șef birou la Biroul relații cu publicul și soluționarea petițiilor

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de conducere, de șef birou, la Biroul relații cu publicul și soluționarea petițiilor;

 Condiții specifice:

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:  în științejuridice;

-      studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-      vechime: 2 ani;

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă –  21 februarie  2018 orele 10:00

Proba interviu –  23 februarie2018 orele 10:00

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Anunt post vacant (republicare) - inspector la Compartimentul implementare si monitorizare proiecte
miercuri, 17 ianuarie 2018

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector grad profesional principal la Compartimentul implementare și monitorizare proiecte;

 

 I.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de inspector, grad profesional principal, la Compartimentul implementare și monitorizare proiecte;

 Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul  științe inginerești.

- vechime minimă în specialitatea studiilor minim 5 ani;

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:


Proba scrisă – 19 februarie  2018 orele 10:00

Proba interviu – 21 februarie 2018 orele 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Raport anual 2017- finantari nerambursabile
miercuri, 10 ianuarie 2018
Prin link-ul de mai jos puteți accesa raportul anual al finanțări nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2017 al Municipiului Gheorgheni.
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>