Astăzi 18. octombrie 2017., miercuri
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Anunt public - Hirdetes
vineri, 13 octombrie 2017

Anunț public

 MUNICIPIUL GHEORGHENI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului-de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 12.10.2017, pentru proiectele:

- “Reabilitare străzilor Miron Cristea și Dr. Fejér Dávid din municipiul Gheorgheni”,

- “Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György Belchiei și Pescarilor

Proiectele deciziilor de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet h]ttp://apmhr.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 Fax. 0266-310041; e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

  

Hírdetés

 GyergyószENTMIKLÓS ÖNKORMÁNYZATA

Értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a

- „Gyergyószentmiklósi Miron Cristea és Dr. Fejér Dávid utcák feljavítása”,

- Dózsa György, Békény és Halász utcák feljavítása” címû tervekre,  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2017 október 12.-én döntéstervezetet hozott-nem szûkséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óraközött, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Anunt public - Hirdetes
vineri, 13 octombrie 2017

 Anunț public

MUNICIPIUL GHEORGHENI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului-de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 12.10.2017, pentru proiectele:

- „Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în municipiul Gheorgheni”,

- ”Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în municipiul Gheorgheni

Proiectele deciziilor de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 Fax. 0266-310041;e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

 

Hírdetés

GyergyószENTMIKLÓS ÖNKORMÁNYZATA,

Értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a

-„Szennyvízhálózat bővítése és feljavítása Gyergyószentmiklóson”

-”Ivóvízhálózat bővítése és feljavítása Gyergyószentmiklóson”címû tervekre,  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2017 október 12.-én döntéstervezetet hozott-nem szûkséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óraközött, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

 

 

Anunt- Urbanism
miercuri, 04 octombrie 2017

ANUNȚ

 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita,  P-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de inspector în cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului disciplină în construcții

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS- pentru funcția publică de execuție de inspector, vacantă, clasa I, grad profesional asistent - la Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului disciplină în construcții:

Condiții specifice:

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, în domeniul: știința mediului.

-      vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă –  06 noiembrie  2017 orele 10:00

Proba interviu –  08 noiembrie 2017 orele 10:00

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

 

Relații suplimentarela telefon 0366-139914.

Anunt- examen promovare- personal contractual
vineri, 29 septembrie 2017

ANUNȚ

PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE

A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 

                Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și pe cele ale Dispoziției Primarului  Municipiului Gheorgheni nr. 388/2011 privind aprobarea regulamentului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,                               Primăria Municipiului Gheorgheni organizează, în perioada 25.10.2017 – 26.10.2017

                   EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

          din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni, pentru posturile menționate mai jos:

A.     La Serviciul  Public de Asistență Socială: 

- 1 post de inspector de specialitate gradul S/I, care prin transformare va deveni inspector de specialitate gradul S/IA;

- 1 post de inspector de specialitate gradul S/II, care prin transformare va deveni inspector de specialitate gradul S/I;

B.    La Compartimentul Relații cu Publicul  și Soluționarea Petițiilor:

 - 1 post de inspector de specialitate gradul S/II, care prin transformare va deveni inspector de specialitate gradul S/I

 

                Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, personalul contractual trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice      din care promovează;

să fi obtinut cel putin calificativul ,,foarte bine” la evaluarea      performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani;

 

Dosarele de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se pot depune de către candidați în termen de 10 zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare în grad și conțin în mod obligatoriu :

cerere pentru participare la examen;

copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale   individuale din ultimii 3 ani;

 

Examenul se va desfășura în două etape:

 Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 25.10.2017

 Proba interviului: 26.10.2017

 

Relații suplimentare privind condițiile de desfășurare examenului, condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se pot obține la telefon 0366-139914.

Anunt- examen de promovare
vineri, 29 septembrie 2017

A N U N Ț

privind organizarea examenului de promovare pe nivelul studiilor pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni

 

 

Primăria Municipiul Gheorgheni organizează examen de promovare în nivelul studiilor a personalului contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea, în data de 25 octombrie 2017,
ora 10
proba scrisă și interviu
la sediul Primăriei municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății nr.27, după cum urmează:

 

Ø  la Compartimentul de evidența a persoanei:

- postul contractual de execuție, de referent, treapta profesională M/IA se va transforma în post contractual de execuție, inspector de specialitate nivelul studiilor S, treaptă profesională II (S/II),

 

Salariații  pot depune cererea de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, în termen de 10 zile de la data afișării, însoțită de copia diplomei de absolvire sau, după caz, o adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată de către funcționarul public.

 

  Examenul de promovare în nivelul studiilor constă în 3 etape, după cum urmează:

a)    verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în nivelul studiilor, aprobate de conducătorul autorității sau instituției publice;

b)   proba scrisă;

   c)  interviul.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în nivelul studiilor este anexat la prezentul anunț.

 

 

Bibliografia propusă

pentru personalul contractual încadrat pe funcții cu nivel de studii inferior din   cadrul aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Gheorgheni

Compartimentul de evidența persoanei

 

 

1.        Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.     O.U.G. nr.97/ 2005  privind evidența, domiciliul,  reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.     H.G. nr. 1375/2006 privind  aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența,  domiciliul,  reședința  și  actele de  identitate  ale cetățenilor  români;

<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>