Astăzi 25. martie 2017., sâmbătă
Gyergyószentmiklós címere
Română
Acasă arrow Știri locale
Meniu
Vremea
Știri locale
Link-uri utile


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
ANUNȚ  POST VACANT- Director economic
luni, 20 martie 2017


MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE, VACANTE, DE  DIRECTOR EXECUTIV  ÎN CADRUL  CADRUL DIRECȚIEI ECONOMICE

Citeste mai departe...
POST VACANT- Cadastru
marți, 14 martie 2017


MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA A DOUĂ POSTURI VACANTE A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE  DE REFERENT DE SPECIALITATE LA COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII FOND FUNCIAR, AGRICOL CADASTRU

 

-          Descrierea funcției: clasa II, grad profesional principal

Citeste mai departe...
ANUNȚ- concurs de promovare
marți, 14 martie 2017


 

 

Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs de promovare in baza HG 188/1999, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere,  vacante, de Șef birou în cadrul Biroului primire-eliberare acte, impunere, casierie.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de conducere de Șef birou în cadrul Biroului primire-eliberare acte, impunere, casierie:

 

Condiții specifice:

-          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în științe economice;

-          studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-          vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 2 ani;

 

Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă     12 aprilie  2017 orele 10:00

 

  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare privind informațiile se pot obține la sediul instituției, pe pagina de web www.gheorgheni.ro precum și la Compartimentul resurse umane și salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau la telefon 0266- 139914.

ANUNȚ  POST VACANT-COMPARTIMENTUL BUGET
vineri, 10 martie 2017


MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE CONTRACTUALE VACANTE DE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

LA COMPARTIMENTUL BUGET, FINANȚĂRI, PLĂȚI, EXECUȚIE BUGETARĂ, URMĂRIRE, RAPORTĂRI

Descrierea funcției: S/II 

Citeste mai departe...
ANUNȚ- Director executiv- SPLT_ 2
miercuri, 08 martie 2017

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a unei funcții de natură contractuală, vacante, Director executiv al Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni –  SPLT Gheorgheni

 

1. Condiții generale de participare la concurs:

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română si domiciliul stabil in Romania;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs va conține, alături de actele care dovedesc îndeplinirea criteriilor, și curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată anterior.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 martie 2017, ora 11- la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

2. Condiții specifice pentru participarea la concurs:

a)    studii superioare de lungă durată în profil: domeniul economic, management, inginerie

b)    vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 3 ani;

 

3. Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 

-      proba scrisă: 14.03.2017, ora 10

-      interviul: 15.03.2017, ora 10

 

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minimum 70 puncte la fiecare probă.

4. Bibliografia:

-      Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

-      Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

-      Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;

-      Ordinul 36/2006 privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populației

-      Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 


<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte > Sfarsit >>