ANUNȚ  2 POSTURI VACANTE-APLICAREA LEGII FOND FUNCIAR, AGRICOL CADASTRU
2017. január 27. péntek 09:14


MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA A DOUĂ POSTURI VACANTE A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE  DE REFERENT DE SPECIALITATE LA COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII FOND FUNCIAR, AGRICOL CADASTRU

-  Descrierea funcției: clasa II, grad profesional principal -

Condițiile ocupării funcției

1. studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în profilul geodezie, specializarea topografie, cartografie și cadastru funciar;

2. vechime minimă în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 22. februarie 2017, orele 10

2. Proba orală - interviu: 24. februarie 2017, orele 10

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

 14. februarie 2017.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 14. februarie 2017, la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.        Legea  nr. 215/ 2001  privind  administrația  publică locală,   republicată,

2.        Legea  nr.7/2004   privind  Codul de  conduită al funcționarilor publici,  republicată,

3.        Legea  nr. 188 /1999  privind  Statutul funcționarilor publici,  republicată,

4.        Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare,

5.        Legea nr. 1/2000  privind  reconstituirea  dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole  și cele forestiere  solicitate potrivit  Legii fondului funciar  nr.18/ 1991,  cu completările și modificările  ulterioare,

6.        Legea nr. 247/2005 – Lege  privind reforma in domeniul proprietatii  si justitiei   precum si unele masuri adiacente, cu completările și modificările ulterioare,

7.        Legea nr. 7/1996  a  cadastrului si a publicității imobiliare, cu  completările  și  modificările ulterioare,

8.        Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.