Álláshirdetés - VSK Gyergyó
2015. április 01. szerda 13:08

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS

VERSENYVIZSGÁT HIRDET MENEDZSERI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

A HELYI TANÁCS ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ VSK GYERGYÓHOZ (Városi Sport Klub)

A versenyvizsgára 2015. április 23. és 27. között kerül sor a gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal székhelyén, Szabadság tér 27. szám, tárgyaló terem:

- 2015. április 23., írásbeli próba (javasolt könyvészet alapján)

- 2015. április 27.,  szóbeli interjú - a kért dolgozat bemutatásával; 

A 286/2011- es Kormányhatározat alapján meghatározatlan, illetve meghatározott idejû állások olyan személy által foglalható el, aki  a következő általános feltételeknek eleget tesz:

- román állampolgár vagy az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára

- ismeri a román nyelvet

- betöltötte a 18-ik életévét

- teljes cselekvő képességel bír

- egészségi állapota megfelel a megpályázott állás betöltésére, amelyet szakorvosi vizsgálat alapján tanúsít

eleget tesz az előírt tanulmányi feltételeknek

nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bûncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás valóra váltását megakadályozó bûncselekményért, hamisítás vagy korrupció bûncselekményéért vagy valamely szándékosan elkövetett bûncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi a tisztség gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció;

Részvételi feltételek:

felsőfokú (egyetemi) végzettség záróvizsgával testnevelés és sport, management, közigazgatás, közgazdaság vagy jog szakterületen;

- minimum 2 év szakmai tapasztalat;

-szakdolgozat elkészítése ,,A sportélet helyzete és lehetőségei Gyergyószentmiklóson” témában.


A jelentkezési dossziékat a hirdetés Hivatalos Közlöny III-ik részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül, azaz 2015. április 15-én 15 óráig lehet leadni, a következő iratokkal:

·  személyazonosságot igazoló irat másolata;

·  beiratkozási kérés az intézmény vezetője felé;

·  tanulmányokat, szakvégzettségeket igazoló diplomák, igazolások másolata;

· munkakönyv másolata vagy az összrégiséget, illetve a végzettségnek megfelelő régiséget igazoló iratok másolata;

· erkölcsi bizonyítvány;

· munkaképességet bizonyító családorvosi igazolás;

· önéletrajz;

·  szakdolgozat nyomtatott és elektronikus formában


A felsorolt iratok nem hitelesített másolatai esetében az eredeti iratokat be kell mutatni a vizsgáztató bizottság titkárának.

Bővebb felvilágosítást a Humán Erőforrás irodán kaphatnak az érdeklődők, vagy pedig a következő telefonszámon: 0266-364494 / 1224-es belső mellék.


Szabó Hajnal

városmenedzser


Melléklet:

az állás elfoglalásának feltételeként megszabott vizsga alapjául szolgáló könyvészet:

BIBLIOGRÁFIA:

1.Legea 477 / 2004 codul de conduita al personalului contractual din autoritãțile și instituțiile publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

2.Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr. 69/2000 educație fizice și sportul;

4.H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

5.Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003;

8. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

9. OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

10.Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;

11. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.