2019. november 15., péntek - Albert, Lipót
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Vissza nem térítendő támogatási felhívás-2017
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Vissza nem térítendő támogatási felhívás-2017 Nyomtatás E-mail
2017. május 15. hétfő 19:19

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város vissza nem térítendő támogatási programot hírdet

 

A finanszírozás keretösszege 540.000.00 lej. 

A pályázati útmutatóban leírtak szerint várják minden nonprofit tevékenységet végző egyesület, alapítvány pályázati dokumentumcsomóját, akik a következő tevékenységek valamelyikét végzik: kultúra, sport, ifjúság, turizmus, szociális tevékenység. 

 

A pályázatokat egy írott és egy digitális példányban kell leadni, 2017 június 14-e, d.u 15 óráig az önkormányzat székhelyén. 

Bővebb információk: Ungureanu Maria. tel: 0749-838 536

 

A pályázati útmutatót jelen felhívás alatt olvashatják. 

GHIDUL SOLICITANTULUI

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile  bugetului local al Municipiului Gheorgheni, alocate pentru activități nonprofit de interes local

 

 

 

I.                   Autoritatea contractantă

 

Municipiul Gheorgheni, Cod fiscal: 4245070, Adresa: P-ța Libertății, nr.27, localitatea Gheorgheni, județul Harghita, Numărul de telefon: 0266-364494, Fax: 0266-364753,

e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

 

II.                Cadru legislativ

 

Legea nr. 350 din 2005 – privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 51 din 1998 - privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 350 din 2006 – Legea tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 130 din 2006 - privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București.

 

 

III.             Scop si definiții

 

Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorității finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordate din bugetul Municipiului Gheorgheni.

Conform Legii nr. 350 din 2005, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație :

a)             activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o   persoană fizică sau juridică;

b)            autoritate finanțatoare – Municipiul Gheorgheni;

c)             beneficiar -solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

d)            cheltuieli eligibile -cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă;

e)             contract de finanțare nerambursabilă -contract încheiat, în condițiile legii, între Municipiul Gheorgheni, în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiar;

f)             finanțare nerambursabilă -alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul Municipiului Gheorgheni;

g)            fonduri publice -sume alocate din bugetul Municipiului Gheorgheni;

h)            solicitant -orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public local  inițiate și organizate de către solicitanți, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

 

IV.             Domeniu de  aplicare

 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial -asociații ori fundații constituite conform legii.

Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri ale bugetului local acordate din bugetul Municipiului Gheorgheni pentru activități nonprofit de interes local .

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit, pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.

 

Categoriile de proiecte pentru care se aplică prezentul ghid sunt pentru următoarele tipuri de activități:

1.    - culturale

2.    – pentru tineret

3.    - sportive

4.    – turistice

5.    - sociale

 

V.                Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă:

 

a)                Libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

b)                eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

c)                transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

d)                tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e)                excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

f)                  neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

g)                cofinanțarea,  în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minim 10% din valoarea totală a finanțării, din partea beneficiarului. Contribuția nu este eligibilă;

 

 

VI.             Proceduri generale de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă

 

Procedura de selecție de proiecte cuprinde următoarele etape:

a)                                        publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

b)                                        publicarea anunțului de participare;

c)                                        înscrierea candidaților;

d)                                       transmiterea documentației;

e)                                        prezentarea propunerilor de proiecte;

f)    verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

g)                                        evaluarea propunerilor de proiecte;

h)                                        comunicarea rezultatelor;

i)     încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă; publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

Autoritatea finanțatoare stabilește programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în condițiile Legii 350/2005. Autoritatea finanțatoare face cunoscut în mod public atât programul anual de finanțare nerambursabilă, cât și anunțul de participare. Anunțul de participare include data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

 

Înscrierea candidaților în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă, se realizează prin depunerea documentației de solicitare a finanțării nerambursabile întocmită conform documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiecte la registratura Municipiului Gheorgheni.

 

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile va cuprinde:

 

 1. cererea de finanțare nerambursabilă, conform anexei; Anexa nr.1
 2. bugetul proiectului; Anexa nr. 2
 3. bilanțul contabil pe anul precedent ștampilat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita;
 4. copii după actul constitutiv, statutul și actele adiționale, după caz;
 5. raport privind activitatea solicitantului în anul precedent, excepție pentru debutanți;
 6. copie după certificatul de înregistrare fiscală;
 7. copie după certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor  
 8. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau lichidare
 9. copie după certificatul de identitate sportivă, în cazul proiectelor sportive,
 10. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat și bugetul local,
 11. declarația pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (1) și (2) ale art. 12 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, după cum urmează:

1.      pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

2.      în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective; Anexa nr. 3.

 1. declarație de imparțialitate în conformitate cu anexa la Legea 350/2005; Anexa nr. 4
 2. CV-ul echipei de proiect, Anexa nr.5
 3. dovada existenței surselor de finanțare proprii și/sau oferite de terți -extras de cont, contracte de sponzorizare, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți, numai pentru proiectele depuse în cadrul domeniului cultural
 4. alte documente relevante privind activitatea organizației neguvernamentale fără scop lucrativ, după caz.

 

Solicitantul are obligația de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile documentației prezente.

Proiectele vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este justificată.

Propunerea tehnică se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în termenii de referință, în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea tehnică

Propunerea financiară se elaborează în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare în vederea evaluării financiare.

Solicitantul are obligația de a prezenta documentele cerute de autoritatea finanțatoare, prin care dovedește capacitatea tehnică și cea economico-financiară, precum și de a permite verificarea de către autoritatea finanțatoare a capacităților sale.

Propunerea de proiect trebuie să aibă caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere de către solicitant, sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul se exprimă în lei. În cazul în care nu se alocă finanțare integrală pentru bugetul solicitat, înaintea semnării contractului, beneficiarul are dreptul de a reactualiza bugetul în conformitate cu suma aprobată.

Bugetul reactualizat va constitui anexă la Contract și rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă. 

Autoritatea finanțatoare are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor prezentate de către solicitanții în scopul verificării îndeplinirii cerințelor de calificare.

Nu vor fi acceptate cererile completate de mână respectiv documentațiile incomplete.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, redactată în limba română, se va depune  în două exemplare (original și în format electronic) în plic închis la registratura Municipiului Gheorgheni, P-ța Libertății nr. 27 până la data specificată în Anunțul de participare.

 Proiectele depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare.

 

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face pe baza selecției publice de proiecte procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale Municipiului Gheorgheni. Termenul de finalizare a procedurii de selecție și atribuire este de maximum 15 zile lucrătoare. În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare. Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de conducătorul autorității contractante care este parte a dosarului de finanțare nerambursabilă. Prelungirea procedurii de selecție și atribuire se aduce la cunoștința solicitanților în cauză, în termen de maximum două zile de la expirarea termenului prevăzut inițial.

Sprijinul financiar se acordă, pentru completarea finanțării activităților nonprofit de interes local, în urma evaluării de către o comisie, în limita sumei aprobate în bugetul local.

Finanțarea asigurată de Municipiul Gheorgheni va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului. Cofinanțarea de minim 10% din valoarea de finanțare a bugetului proiectului va fi asigurată de solicitant, din resurse proprii sau alte finanțări și sponsorizări. 

 

Finanțările vor fi acordate conform contractului încheiat.

 

Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.  Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.

 

Pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal conform art.12 alin.(1) din Legea 350/2005.

Potrivit art.12 alin.(2) din Legea 350/2005 în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective.

În vederea participării la o procedură de selecție, solicitanții sunt obligați să prezinte autorității finanțatoare o declarație pe propria răspundere în care să menționeze dacă a contractat și alte finanțări nerambursabile de la Municipiul Gheorgheni în decursul aceluiași an.

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului potrivit art.13 din Legea 350/2005.

 

Criterii de eligibilitate referitoare la potențialii solicitanți:

 

a)    este persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale;

b)   să facă dovada depunerii situației financiare aferent anului pecedent la organul fiscal competent;

c)    a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare

d)   să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

e)    să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către bugetul stat, respectiv bugetul local, precum și contribuții neachitate către asigurările sociale de stat;

f)    să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

g)    să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statuare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

h)   să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

i)     să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

j)     este obligatorie înscrierea indicatorilor de rezultate și de eficiență în cererea de finanțare;

k)    să aibă sediul înregistrat în Gheorgheni sau locul desfășurării acțiunilor să fie în Municipiul Gheorgheni.

 

Criterii de eligibilitate referitoare la proiectele care pot primi o finanțare nerambursabilă

 

Sunt eligibile proiectele elaborate în cadrul programelor/proiectelor/acțiunilor

1.      - culturale, conform Anexei nr. 6;

2.      – de sport conform Anexei nr. 7 ;

3.      – de tineret, conform  Anexei nr. 8 ;

4.      – turistice, conform Anexei nr. 9;

5.      – sociale, conform Anexei nr. 10;

 

Proiecte neeligibile:

·      cu activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă;

·      cu activități generatoare de profit;

·      cu activități din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 

Criterii de eligibilitate a cheltuielilor

 

Pentru a fi eligibile cheltuielile trebuie să fie:

§  necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în bugetul proiectului, să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor în raport optim cost/ beneficiu;

§  efectuate de beneficiar în perioada de implementare a proiectului

 

Categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile conform Anexei nr. 11

 

Selecția solicitanților pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se realizează pe baza criteriilor de selecție precizate în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.

 Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind căștigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, conform criteriilor de evaluare precizate în documentația pentru eloborarea și prezentarea propunerii de proiect

 Aceste criterii rămân neschimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate anual în bugetul Municipiului Gheorgheni.

Selecționarea și evaluarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare. Comisia de evaluare are dreptul să respingă propunerea de proiect în oricare dintre următoarele cazuri:

a)                propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila nu respectă cerințele prevăzute în prezenta documentație;

b)                propunerea de proiect conține clauze contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finanțatoare;

c)                explicațiile solicitate față de fundamentarea economică nu sunt concludente.

Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câștigătoare sunt cele care întrunesc punctajul cel mai mare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate anual în bugetul Municipiului Gheorgheni.

 

Criteriile și grila de evaluare a proiectelor eligibile sunt cele de mai jos:

 

    CRITERII

Punctaj maxim

Numărul beneficiarilor proiectului

15

Caracterul constructiv pentru comunitate

15

Caracterul de dezvoltarea  a competențelor

15

Sustenabilitatea proiectului

15

Calitatea de ansamblu a proiectului

10

Vizibilitatea proiectului și/sau audiența obținută

10

Experiența persoanelor care vor participa la  desfășurarea proiectului

10

Alte surse de finanțare

10

PUNCTAJ MAXIM

100

Nota: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un minim de 50 puncte.

 

Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat.

Autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care exista un singur participant.

În cazul în care în urma respectării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile legii.

Comisia/comisiile de evaluare/selecție va/vor proceda la analiza și evaluarea ofertele pe baza criteriilor și grilei de evaluare, și va/vor întocmi un Proces Verbal cu privire la stabilirea proiectelor câștigătoare la procedura de selecție în vederea încheierii contractelor privind alocarea sumelor din bugetul local.

Atribuirea de contracte de finantare nerambursabila se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autoritatilor finantatoare.

Comisia de evaluare și selecționare prezintă spre aprobare Consiliului Local Gheorgheni lista privind solicitanții selectați și nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

Contractul de finanțare se încheie după aprobarea de către Consiliul Local Gheorgheni a listei proiectelor selectate spre finanțare. În vederea asigurării transparenței, după aprobarea proiectelor selectate spre finanțare, autoritatea finanțatoare va da publicității lista proiectelor selectate și va comunica beneficiarilor rezultatul selecției.

Dacă în termen de 13 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului selecției solicitantul în cauză nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că finanțarea nu a fost acceptată, iar proiectul în cauză se elimină.

La încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declarație de imparțialitate.

 

Pe parcursul procedurii de selecție de proiecte orice comunicare se realizează sub formă de document scris. Orice document scris se înregistrează în momentul transmiterii și al primirii. Orice document trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea. Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme :

a)      scrisoare prin poștă;

b)      telegramă;

c)      telex;

d)     telefax;

e)      electronică.

În cazul comunicării prin una dintre formele prevăzute la lit.b)-d), documentele respective trebuie transmise în cel mult 24 ore și sub formă de scrisoare prin poștă.

În cazul transmiterii în formă electronică, documentelor le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

 

VII.          Alocarea sumelor și decontarea finanțării contractate

 

Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanțatoare si beneficiari.

Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe/într-o singură tranșă, prin virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare transă (după caz ).

NOTĂ:           1. Cuantumul si eșalonarea tranșelor se fac în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata si evoluția în timp a activităților cuprinse în oferta evaluată, si se prevăd în contractul de finanțare.

                 2. Cu excepția primei tranșe, următoarele tranșe se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative privind tranșa anterioară.

                  3. Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună în termen de 30 de zile de la terminarea activității.

                  4. Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.

                 5. Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile si au fost efectuate în perioada executării contractului ( perioada de derulare a proiectului).

 

VIII.       Raportarea și controlul

 

Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte următoarele raportări:

 • raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;
 • raportare finală (obligatoriu): depusă în termen de 30 zile calendaristice de la încheierea activității. Pentru proiectele care presupun activități prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 15 decembrie; raportul va cuprinde în mod obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect, cuprinzând atât finanțarea proprie cât și contribuția municipiului Gheorgheni.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa nr. 12 respectiv Anexa nr. 13 din Ghidul solicitantului și vor fi depuse pe suport de hârtie fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate precum și lista participanților cu semnături, conform Anexelor nr. 14, nr. 15, nr.16, nr. 17.

Acestea vor fi depuse cu adresă de înaintare, la Compartimentul Relații cu Publicul al Municipiul Gheorgheni.

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

a) pentru solicitarea primei tranșe, beneficiarul depune la Compartimentul Relații cu Publicul al Municipiul Gheorgheni factură fiscală.

Documentele financiare justificative sunt prezentate în Anexa nr. 11.

Documentele justificative vor fi prezentate în copie certificată de beneficiar prin semnătură și ștampilă cu mențiunea „Conform cu originalul”.

 

Important! - Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării activităților prevăzute în proiect și în durata contractului de finanțare.

 

 

 

 

 

 

 

                 Anexa nr. 1

 

CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

 

 

Vă rugăm completați pe calculator! Cererile completate cu mâna nu vor fi luate în considerare. Vă rugăm respectați cerințele formale ale cererii de finanțare! Pentru răspunsuri folosiți spațiile lăsate liber pentru acest scop. În cazul în care nu completați tabelele sau nu răspundeți la întrebări cererea de finanțare va fi considerată necorespunzătoare din punct de vedere formal!

Cererea de finanțare, semnată și ștampilată în mod corespunzător se va trimite în două exemplare (originalul și în format electronic ), împreună cu toate anexele cerute la adresa Primăriei Municipiului Gheorgeni, Biroul de Dezvoltare, loc. Gheorgheni 535500 str. Libertății nr. 27 Jud. Harghita.. Vă rugăm să nu ne trimiteți anexe care nu au fost cerute! 

I. DATE PRIVIND SOLICITANTUL

I.1. Denumirea:

………………………………………………………...…………………………............................

I.2. Sediul: localitatea ..............................................................., str. ..............................................., nr. ............... , sectorul/județul ............................................ , codul poștal……............................ , telefon .................................. , fax.................................. ,     e-mail  ..........................................................................................

I.3. Certificat de înscriere în Registrul Național ONG:  Nr …………data ................................................

       Numărul certificatului de identitate sportivă ( pentru proiectele sportive): .........................……..

I.4. Numărul contului bancar (IBAN) ............................................................................. , deschis la banca ........................................., sucursala/filiala/agenția ..............................................................................................

I.5. Codul fiscal nr. .........................................

I.6. Filialele/sucursalele clubului sportiv/asociației/organizației (dacă este cazul): ………………...................................................................................................................................

(Precizați dacă organizația are filiale, temeiul juridic în baza căruia au fost înființate acestea, numărul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce)

 

I.7. Obiectul de activitate:

(Specificați obiectu/obiectele  de activitate al clubului sportiv/asociației/organizației, în conformitate cu statutul)

...........................................................................................................................................................

 

I.8. Structura de conducere a organizației:

a)      Numele și prenumele................................., Funcția.............................,

b)      Numele și prenumele................................., Funcția.............................,

c)      Numele și prenumele................................., Funcția.............................,etc.

 

a) Datele personale ale..............................:

Numele .................................. , prenumele .................................. , data nașterii .................................., actul de identitate seria ....... nr. ............. ,codul numeric personal ............................... , profesia ...................., funcția .................................. , locul de muncă .................................. , domiciliul: localitatea .................................. , str. ................................. , nr. ........... , județul  .................................., cod poștal ..................................;

 

b). Datele personale ale..............................:

Numele .................................. , prenumele .................................. , data nașterii .................................., actul de identitate seria ....... nr. ............. ,codul numeric personal ............................... , profesia ...................., funcția .................................. , locul de muncă .................................. , domiciliul: localitatea .................................. , str. ................................. , nr. ........... , județul  .................................., cod poștal ..................................;

 

c) Datele personale ale ...............................:

Numele .................................., data nașterii ............................... , actul de identitate seria ............. nr. ................ , codul numeric personal ................................. , profesia: .......................... , funcția: ................................. , locul de muncă ............................... , domiciliul: localitatea ...................., str. ................................. , nr. ............................ , județul ..................., codul poștal .................................;

 

I.9. Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. .............................................

 

I.10. Descrierea  experienței în scrierea și managementul  proiectelor.............................................

 

II. DATE PRIVIND PROIECTUL

 

II.1. Denumirea proiectului:..............................................................................................................................

 

II.2. Descrierea proiectului:………………………………………………………………………..

(includeți informații privind scopul proiectului, principale activități ).

 

II.3. Obiective specifice:............................................................................................................................................

 

II.4. Activități/ acțiuni din cadrul proiectului., calendarul activităților.............................................

Prezentați pe larg fiecare activitate, în ordine cronologică. Specificați denumirea activității, perioada de derulare, etapele ce vor fi parcurse, persoanele implicate în activitate, echipamentele necesare, etc. Aceste informații trebuie să se regăsească și în buget.

 

II.5. Perioada de derulare acțiune/activitate/: din data de ...............până la data de .........................

 

II.6. Locul de desfășurare /acțiune/ activitate:……….......................................................................

 

II.7. Beneficiari, participanți…….................................................................................................................................

    ( numărul de persoane, vârsta medie, modalitățile de selecționare a beneficiarilor)

 

II.8. Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității:...........................................................

(Precizați temeiul inițiativei și necesitățile la nivelul orașului cărora le răspunde programul/proiectul propus).

 

II.9. Experiența în proiecte similare

 

Titlul proiectului

Anul

Valoarea totală

(mii lei)

Suma solicitată de la Municipiul Gheorgheni

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Precizați experiența organizației în domeniul de activitate prevăzut în proiect.)

 

II.10. Echipa responsabilă în derularea proiectului:

-          coordonator proiect:

  (dacă este cazul, specificați dacă acesta mai are un alt contract de muncă sau o convenție civilă de prestări de servicii, precum și locul de muncă)

    Numele ................................. , prenumele ................................. , profesia: ................................. , funcția ................................. , locul de muncă ................................. , domiciliul: localitatea ................................., str. ................................., nr. ............... , județul ................... , telefon ................................. cod poștal ................................., experiența în proiecte similare__________ani .

 

-          responsabil financiar:

    Numele ................................. , prenumele ................................. , profesia: ................................. , funcția ................................. , locul de muncă ................................. , domiciliul: localitatea ................................., str. ................................., nr. ............... , județul ................... , telefon ................................. cod poștal .................................

 

-          alți membrii, după caz:

 

II.11. Rezultate preconizate: ..................................................................................................................................

(descrieți impactul așteptat asupra grupurilor țintă, efecte multiplicatoare și materiale promoționale, impactul pe termen scurt și lung)

 

II.12. Indicatori de rezultate și de eficiență: ....................................................................................................

o     Beneficiari ai proiectului _____________________________________

o     Caracterul constructiv pentru comunitate_________________________

o     Caracterul de dezvoltare a competențelor_________________________

o     Sustenabilitatea proiectului____________________________________

o     Calitatea de ansamblu a proiectului _____________________________

o     Vizibilitatea proiectului și/sau audiența obținută___________________

 

 

II.13. Posibilități privind continuarea programului/proiectului după încetarea perioadei de finanțare: ........................................................................................................................................................................

 

 

Președintele/Conducătorul                                                                Responsabilul financiar

                                                                    

      (numele, prenumele)                                                                         (numele, prenumele)

 

     (Semnătura și ștampila)                                                                              (Semnătura)

 

 

 

 

ACȚIUNILE/ACTIVITĂȚILE

din cadrul proiectului/programului ________________

 

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității

Locul de desfășurare

Perioada de desfășurare

Nr. participanți

Costul acțiunii (lei)

Alte mențiuni

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Activități = Acțiunile/sarcinile specifice (și mijloacele) care trebuie întreprinse pentru a produce rezultate.

 

III. Resurse  umane și financiare:

 

III.1. Resurse umane

             Număr de  personal salariat total……………, din care:

            - ……………………………………..

                        - ......................................................

                        - ......................................................

 

III.2. Resurse financiare

Venituri proprii realizate în anul precedent -2016– total...........................................RON, din care:

¾    donații, sponsorizări......................................RON,      

¾    cotizații, taxe, etc.................................RON,

¾    alte veniturui.........................................RON.

           

Anul

2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Venituri

Cheltuieli

 

 

 

 

III.2.1. Patrimoniul de care dispune organizația (mijloace fixe, dotări, echipamente, imobile):........................................................................................................................................................................

 

 

IV. Parteneri ai solicitantului care participă la proiect  (dacă este cazul)

 

Descrierea partenerilor

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație partener!

 

 

Partener 1

Partener 2

Denumire legală completă  (numele organizației)

 

 

Statut juridic

 

 

Adresa oficială

 

 

Persoana de contact

 

 

Telefon nr.

 

 

Fax nr.

 

 

Adresa E-mail

 

 

Număr de angajați

 

 

Experiență în proiecte similare, în legătură cu rolul jucat în implementarea proiectului propus

 

 

Istoria cooperării cu solicitantul

 

 

Rolul și implicarea în pregătirea proiectului propus

 

 

Rolul și implicarea în punerea în implementarea proiectului propus

 

 

 

Important: Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către solicitantul principal și de către fiecare partener.

 

2. Declarație de parteneriat

 

Am citit și consimt asupra conținutului proiectului înaintat către Municipiul Gheorgheni. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

 

Nume:

 

 

 

Organizație:

 

 

 

Funcție:

 

 

 

Semnătura:

 

 

 

Se completează și se semnează de toți partenerii participanți la proiect!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anexa nr.2

 

FINANȚAREA PROIECTULUI

 

Completați tabelul privind bugetul proiectului!

BUGETUL PROIECTULUI

Nr.Crt.

Categoria de cheltuieli

Total buget

Contributia beneficiarului

Contribuția finanțator

Contributie proprie

Alte surse (sponsorizări, donații, etc)

1

Administrative

 

 

 

 

2

Închirieri

 

 

 

 

3

Achiziții servicii

 

 

 

 

4

Achiziții echipamente

 

 

 

 

5

Transport

 

 

 

 

6

Cazare și masă

 

 

 

 

7

Cheltuieli de personal alocat în proiect

 

 

 

 

8

Consumabile

 

 

 

 

9

Tipărituri

 

 

 

 

10

Publicitate

 

 

 

 

11

Alte costuri

 

 

 

 

12

Total general

 

 

 

 

13

Procentaj

100%

 

 

14

Suma minimă solicitată de la Municipiul Gheorgheni care este absolut necesară pentru realizarea proiectului:

 

! Atenție la suma arătată la pct. 14., care reprezintă valoarea care este absolut necesară pentru realizarea proiectului Dvs. Această sumă poate diferi de la suma totală solicitată de la Municipiul Gheorgheni.

 

 

Data: ........................................................

Semnătura reprezentantului legal:                             Semnătura coordonatorului și ștampila

 

 

 

 

 


Anexa nr. 3

 

Declarație pe propria răspundere

privind încadrarea în situațiile prevăzute

la art. 12 din Legea nr. 350 din 2005, <LLNK 12006    34180 301   0 45>modificată și completată

 

 

 

Subsemnatul,……………………….....................................................reprezentant/împuternicit al..................... (denumirea solicitantului), în calitate de candidat la procedura de selecție publică a proiectelor, conform Legii 350/2005, modificată și completată, declar pe propria răspundere că:

 

 • activitățile înscrise în proiect nu sunt finanțate sau în curs de finanțare din bugetul Municipiului Gheorgheni, conform art.12, alin.(1) din Legea 350/2005, modificată și completată;
 • în cazul în care organizația noastră contractează, în cursul aceluiași an calendaristic mai mult de o finanțare nerambursabilă din bugetul Municipiului Gheorgheni, nivelul finanțării nu va depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate, conform art.12, alin.(2) din Legea 350/2005 modificată si completată.

 

 

 

 

Data                                                                           Numele si prenumele:

 

Functia:

 

Semnatura si stampila:

 

 

 

 


 

Anexa nr. 4

 

                                   DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

 

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

 

 Data și locul: 

                 Reprezentantul legal al

       asociației:

 

 

      Nume și prenume

                                                                                                 

Semnătura și stampila:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                                 ANEXA nr. 5

 

CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

 

 

 

 

 

 

 

Informații personale

 

Nume / Prenume

 

Adresă(e)

 

Telefon(oane)

 

Mobil:

 

 

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

 

 

 

Naționalitate(-tăți)

 

 

 

Data nașterii

 

 

 

Sex

 

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional

 

 

 

Experiența profesională

 

 

 

Perioada

 

 

Funcția sau postul ocupat

 

Activități și responsabilități principale

 

Numele și adresa angajatorului

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

 

 

Educație și formare

 

 

 

Perioada

 

 

Calificarea / diploma obținută

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

 

 

 

Aptitudini și competențe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

 

 

Competențe și abilități sociale

 

 

 

 

Competențe și aptitudini organizatorice

 

 

 

 

Competențe și aptitudini tehnice

 

 

 

 

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

 

 

 

 

Competențe și aptitudini artistice

 

 

 

 

Alte competențe și aptitudini

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

 

 

 

 

Informații suplimentare

 

 

 

 

Anexe

 

 

 


Anexa nr. 6

 

Categorii de proiecte culturale

 

Ø  Sunt eligibile proiectele elaborate în cadrul programelor/proiectelor/acțiunilor de interes local sau zonal cu scopul:

§  creșterii activităților culturale care antrenează și/sau au impact asupra unui număr cât mai mare de cetățeni ai Municipiului Gheorgheni, ex. organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în țară și în străinătate,  organizarea de simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități științifice și culturale, expoziții, tabere de creație cu participare națională sau internațională

§  acțiuni dedicate promovării și/sau valorificării potențialului cultural al Municipiului Gheorgheni - organizarea de expoziții de artă, de carte, istorice,  documentare, ex.: promovarea moștenirii culturale locale prin: târguri tradiționale naționale și internaționale  expoziții, tabere de creație cu participare națională sau internațională, festivaluri, serbări câmpenești, datini și obiceiuri,

§  protejarea, conservarea si întreținerea patrimoniului cultural, istoric din municipiul Gheorgheni

§  punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, muzică sinfonică;

§  editarea  de cărți și publicații cu specific cultural;

§  popularizarea obiceiurilor traditionale prin sesiuni științifice, conferințe și seminarii cu participare națională și internațională si publicatii;

§  sprijinirea cursurilor de dans popular in cadrul  seratelor de dans popular, și a spectacolelor de dansuri populare în cadrul căruia cursanții au ocazia de  a etala cunoștințele acumulate la cursuri;

§  sprijinirea activității fanfarelor pentru alocarea unui procent din sumă, pentru achiziționarea de instrumente sau îmbrăcăminte;

§  sprijinirea activității formațiilor muzicale din municipiul Gheorgheni

§  sprijinirea programelor, proiectelor și acțiunilor cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al municipiului.

 

 

 

Ø   Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

Categorii de proiecte în domeniul programelor sportive

 

Sunt eligibile proiectele elaborate în cadrul programelor/proiectelor/acțiunilor de interes local sau zonal din categoriile:

 

 

Ø  Programul „ Sportul pentru toți

 • încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de către  cât mai mulți cetățeni prin atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive.
 • selecția și promovarea tinerilor cu calități deosebite de către cluburile de juniori prin organizarea de evenimente sportive de masă, în interes local, național și internațional, atragerea cetățenilor din toate categoriile sociale indiferent de vârstă în vederea mișcării în aer liber și a petrecerii timpului liber.
 • susținerea practicării sporturilor de iarnă în municipiul Gheorgheni în vederea amplificării la nivel național și internațional
 • dezvoltarea și modernizarea bazei materiale sportive  existente în municipiul Gheorgheni,pentru asigurarea condițiilor necesare practicării activităților fizice și sportive

 

Ø  Programul „ Promovarea sportului de performanță

 • evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la  redresarea sportului prin reprezentare și sporirea prestigiului municipiului Gheorgheni pe plan intern și internațional prin organizarea de evenimente sportive publice, susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional;
 • susținerea activității sportive de performanță la nivelul copiilor și juniorilor (la categoria junior I,  junior II și junior III )  care participă la divizia/liga Campionatului național,  regional,  zonal sau școlar de juniori prin premierea categoriilor de juniori și copii participanți la competițiile  oficiale,  interne și inernaționale
 • perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și educare a cetățenilor în vederea competițiilor pentru fiecare ramură de sport și  susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive

 

Ø  Programul ,,Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale

 • organizarea de acțiuni/activități sportive pentru persoane cu nevoi speciale

§  pregătirea și participarea la competiții sportive, organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalității și integrării în societate cât și în scopul participării la competițiile naționale și internaționale

§  susținerea și promovarea sportului pentru persoanele cu nevoi speciale

 

 

Ø  Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului.

 

 

   Anexa nr.8

Categorii de proiecte de tineret

 

 

Ø  Sunt eligibile proiectele elaborate în cadrul programelor/proiectelor/acțiunilor de interes local sau zonal cu scopul :

       

§  crestereii nivelului de informare a tinerilor cu privire la tradiție, istorie, știință,            tehnică și artă prin simpozioane, expoziții, șezători, dezbateri, artă culinară etc.

§  creștereii gradului de informare și educare a tinerilor asupra factorilor de risc de      natură socioprofesională -  dezvoltarea carierei, piața muncii, planificarea familială, programe de educație pentru sănătate, programe pentru prevenirea consumului de droguri licite și ilicite în rândul tinerilor, programe pentru consumul de alcool etc ;

§  organizarea diferitelor concursuri școlare pentru elevi și preșcolari cu accent pe dezvoltarea nivelului de învățătură la elevi prin concurență;

§  stimulărea mobilității în rândul tinerilor în scop educațional prin schimb de experiență cu alte instituții de învățământ;

§  sprijinirea cursurilor de dans popular pentru tineri, in cadrul  seratelor de dans popular,a spectacolelor de dansuri populare prin intermediul  cărora cursanții pot etala cele învățate

§  promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, violenței, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor prin educare;

§  organizarea de activități științifice și a taberelor  pentru tineri talentați (muzică , pictură);

§  susținerea activităților ,, Școală după școală ’’ care oferă  activități educative, recreative de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățăturii,  precum și activități de învățare remedial;

 

 

 

Ø    Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.

 

 

 

 


Anexa nr.9

 

Categorii de proiecte turistice

 

Ø  Sunt eligibile proiectele elaborate în cadrul programelor/proiectelor/acțiunilor de interes local sau zonal din categoriile:

§  activităților turistice care antrenează și/sau au impact asupra unui număr cât mai mare de cetățeni ai municipiului Gheorgheni in vederea petreceri timpului liber cât mai mult în aer liber;

§  activități de promovare a potențialului turistic cu scopul dezvoltării turismului local, cazărilor și unităților de alimentație publică;

§  susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare;

§  susținerea funcționării organizațiilor profesionale și de formarea managerilor de destinații turistice;

§   valorificarea resurselor turistice naturale și antropice din municipiul Gheorgheni;

§   promovarea activităților de educație ecologică prin publicații;

§   atragerea și facilitarea investițiilor în turismul municipiului Gheorgheni și a localităților din împrejurimi;

§   organizarea și/sau participarea la evenimente, târguri, conferințe, pentru a promova turismul și / sau interesul membrilor, la solicitarea acestora  pentru atracțiile  turistice din municipiul Gheorgheni și împrejurimile acestuia;

§   activități care conduc la dezvoltarea turismului în municipiul Gheorgheni prin amenajări de trasee turistice;

§   sprijinirea organizării întâlnirilor turistice internaționale, naționale pentru păstrarea și conștientizarea valorilor naturale și istorice;

§   sprijinirea organizării cursurilor și caravanelor privind activități de informare și operare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor atestați, ONG-urilor responsabile în domeniul turismului;

 

 

 

Ø  Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.

 

 


Anexa nr. 10

 

Categorii de proiecte în domeniul social

 

Ø  Sunt eligibile proiectele elaborate în cadrul programelor/proiectelor/acțiunilor de interes local sau zonal care vizeaza:

§   activități de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale și de grup, prin înființarea unui grup de cercetași și acordare  de sprijin;

§    activități de informare despre drepturi și obligații prin organizare de cursuri și dezbateri

§    acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială a diferiților cetățeni cu probleme sociale;

§    campanii de promovare a sănătății (antitutun, antialcool, antidrog);

§    campanii de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară , nutrițională, a mediului, etc.) precum și asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;

§   campanii de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială,        conștientizarea de către tineri a modalității de transmitere și a complicațiilor infecțiilor cu transmitere sexuală cât și a riscului întreruperii sarcinii;

§    măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor cu dificultăți (vizuale, auditive ,de vorbire, de mișcare);

§   activități și servicii de consiliere pentru eradicarea violenței în familie;

§    măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;

§   sprijinirea activităților de promovare a locurilor de muncă cu sprijin conex în favoarea familiei  prin identificarea, prezentarea și promovarea unor practici a angajatorilor menite sau destinate îmbunătățirii posibilităților angajaților, de a se preocupa de treburile familiei, respectiv de a nu se întrerupe definitiv preocupările familiale pe durata timpului de muncă, de exemplu:  supravegherea minorilor , consiliere  pshiologică cu efect asupra capacității de muncă și asupra familiei etc.

§   sprijinirea organizării evenimentelor, acțiunilor, concursurilor organizate de către asociațiile, pompierii voluntari și pentru tineri în vederea prevenirii și stingerii incediilor;

§   susținerea participării pompierilor voluntari la cursuri de pregătire;

§   orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

 

 

 

Ø  Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru actvități  ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.

 


Anexa nr. 11

 

CATEGORII DE CHELTUIELI

 

 Cheltuieli eligibile și documente justificative aferente

 

Închirieriechipamente, săli de activități (seminarii, cursuri, expozitii, etc.), mijloace de transport  pentru  transportul echipamentelor și materialelor :

·      copia contractului de prestări servicii semnat și ștampilat de cele două părți;

·      copia facturii emise de unitatea prestatoare de servicii;

·      copia documentului prin care s-a efectuat plata;

 

Onorarii: Onorarii cuvenite invitaților care vor presta contra cost în cadrul activității:

·    copia contractului încheiat pentru serviciul prestat;

·    copia facturii emise;

·    copia documentului prin care s-a efectuat plata;

·     aceste onorarii sunt deductibile prin capitolul alte costuri;

 

Transport : bilete și abonamente de transport, bonuri de benzină. Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua ( căile ferate) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru deplasările externe, se va urmări respectarea prevederilor H.G. nr. 518/10.07.1995, cu modificările și completările ulterioare:

·      copia facturii emise de unitatea prestatoare de servicii ;

·      copia contractului de prestări servicii semnat si ștampilat de cele două părți ;

·      lista participanților care au beneficiat de transport (nume, prenume, CNP/CI/BI,ruta,seria bilet, suma în lei, semnătura), semnat, stampilat, datat Anexa nr. 15

·      copie bilete de călătorie (transport CFR clasa a II-a,), abonamente;

·      în cazul deplasării cu autoturism propriu: în baza ordinului de deplasare să se facă justificarea la km parcurși, se poate deconta max. 7,5 l combustibil la 100 de km, bonul de benzină  având aceiași dată cu data ordinului de deplasare, se anexează și o copie după cartea de identitate a vehiculului;  

 

Cazare și masă: cazarea și masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului (cazarea se va realiza în structuri de primire turistice a căror clasificare este de maximum 3 stele sau flori, conform H.G. nr. 1860/2006, cu modificările și completarile ulterioare. Pentru deplasările externe, se va urmări respectarea prevederilor H.G. nr. 518/10.07.1995, cu modificările și completările ulterioare.);

Cazare

·      copia facturii cu chitanța emisă de unitatea prestatoare de servicii pe care să fie menționat "Servicii de cazare în regim de 3 stele /flori";

·      copia contractului de prestări servicii,semnat, ștampilat de cele două părți;

·      lista de cazare (nume, prenume, nr. nopți cazare notat cu,,X” pentru fiecare noapte, și semnătură), semnate și ștampilate de cele două parți și datate Anexa nr. 16;

Masă

§  copie după factura fiscală cu chitanța privind mesele servite precum și costul mesei pentru o singură persoană specificat;

§  copia contractului de prestări servicii încheiat între unitatea prestatoare de servicii și organizația beneficiară,semnat și ștampilat de cele două părți, cu dată;

§  lista participanților care au servit masa cu prilejul acțiunii, datat, semnat și ștampilat de unitatea prestatoare și de organizația beneficiară, notat cu ,,X”fiecare coloană care reprezintă felul de masă servit conform Anexa  nr. 17;

Atenție!

În cazul acțiunilor/proiectului/programului cultural -  se acoperă cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de masa ale participanților si/sau invitaților, cheltuieli de personal si cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acțiunii/proiectului/programului culturale.

 

Consumabile: hârtie,   toner,   cartuș   imprimantă,   markere (necesare implementării proiectului), etc.;

·      copie după factura fiscală prin enumerarea (denumirea) produselor achiziționate;

·      copia documentului prin care s-a efectuat plata;

·      notă de recepție și constatare a diferenței;

·      bon de consum;

 

Echipamente, dotări : în măsura în care acestea sunt necesare echipei de proiect pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiect și nu pot fi asigurate de către beneficiar din resurse proprii:

·      copie după factura fiscală prin enumerarea (denumirea) produselor achiziționate;

·      copia documentului prin care s-a efectuat plata;

·      notă de recepție și constatare diferențe;

Atenție!

În cazul proiectelor culturale se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

 

Servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la categoria onorarii. (ex.: transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, reparații, întretinerea aparaturii etc.):

·      copie după factura fiscală prin enumerarea (denumirea) serviciilor achiziționate;

·      copia documentului prin care s-a efectuat plata;

 

Cheltuieli administrative: apă, canal, electricitate, comunicații, gaze, costuri de încălzire (se vor deconta cheltuieli administrative doar cele necesare implementării proiectului):

·    copia contractului încheiat pentru serviciul prestat;

·    copia facturii emise;

·    copia documentului prin care s-a efectuat plata;

Atenție!

În cazul acțiunilor/proiectului/programului cultural -  se acoperă cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților, cheltuieli de personal și cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acțiunii/proiectului/programului cultural.

 

Tipărituri: pliante, broșuri, afișe, cărți, cataloage, albume, etc.:

·      copia facturii emise de unitatea prestatoare de servicii;

§  copia contractului de prestări servicii semnat si ștampilat de ambele părți,cu dată;

§ copia documentului prin care s-a efectuat plata;

§  copia Avizului de însoțire a mărfii,  Notă recepție și  Proces verbal de predare-primire - conform strategiei de distribuire, în cazul serviciilor de editare și tipărire;

§  un număr de exemplare din materialul editat/tipărit;

§  notă de recepție și de constatare diferențe;

§  bon de consum;

 

Publicitate: costuri legate de diseminarea informațiilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promoționale, etc.:

·      copie după factura fiscală;

·      copia documentului prin care s-a efectuat plata;

§  copia contractului de prestări servicii încheiat între unitatea prestatoare de servicii și organizația beneficiară,semnat și ștampilat de ambele părți, dată;

 

Cheltuieli cu personalul: pentru personalul responsabil de implementarea proiectului:

·    copia contractului încheiat pentru serviciul prestat semnat ,(ștampilat), datat, de către ambele părți;

·    copia documentului prin care s-a efectuat plata;

Atenție!

În cazul acțiunilor/proiectului/programului cultural -  se acoperă cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de masa ale participanților și/sau invitaților, cheltuieli de personal și cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acțiunii/proiectului/programului cultural.

 

Alte costuri: tot ceea ce nu se încadreaza în categoriile mai sus menționate, dar care se justifică pentru activitățile proiectului, ex.:

·    alimentația de efort, exclusiv pentru proiectele  sportive;

·    plata arbitrilor și altor persoane , exclusiv proiectelor sportive;

·    taxe de înscriere și/sau participare;

·    materiale de promovare a activității (tricouri, eșarfe, cupe, diplome, plachete, etc);

·    hrana pentru animale în cazul cluburilor sportive deținătoare de cai, altele;

documente prin care se justifică legalitatea, necesitatea și achitarea valorii cheltuielii privind proiectul derulat;

 

 

Cheltuieli neeligibile:

-          Achiziții de terenuri, clădiri și mijloace de transport;

-          Transportul în regim de taxi;

-          Cartele de telefon;

-          Onorariile plătite de către beneficiarul de finanțare persoana fizică către alte persoane fizice;

-          Băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar;

-          Reparații, întreținerea echipamentelor închiriate;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Anexa nr. 12

ORGANIZAȚIA:_____________________________________________________________

ADRESA:_____________________________________________________________________

TEL/FAX/COD FISCAL_______________________________________________________

 

Către ,

MUNICIPIUL GHEORGHENI

Raport de evaluare intermediară/finală

Identificarea acțiunii:

Perioada:____________________________________________________________________

Loc de esfășurare:_____________________________________________________________

Numărul  participanților la proiect:________________________________________________

 

Relevanța acțiunii ( măsura în care acțiunea a răspuns nevoilor/problemelor, prevăzut în cererea de finanțare:

____________________________________________________________________________

 

  Obiectivele planificate și realizate:

____________________________________________________________________________

 

Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității:

 

 

   Acțiuni organizate : ______________________________________________________________________________

 

Parteneriatul (precizați partenerii si contribuția acestora).

 

 

Rezultatul proiectului cu măsurarea rezultatelor prin indicatori preciși de performanță și de eficiență:

_______________________________________________________________________________________________________

 

Posibilități privind continuarea proiectului după perioada de finanțare:

 

 

Mediatizarea proiectului, materiale de informare ale organizației, cu anexarea în  original a unui exemplar din ziarul (mass-media) în care a a apărut articolul și/sau fotografii despre programul desfășut și anexarea în original a tipăriturilor relizate prin program, după caz: ____________________________________________________________________________

 

Concluzii:

 

 

Semnătura unei persoane  din conducere sau  a responsabilului de  program

Ștampila

Data: __________________________                               

 

Anexa nr. 13

ORGANIZAȚIA:

ADRESA:

TEL/FAX/COD FISCAL

 

 

Către ,

MUNICIPIUL GHEORGHENI  

RAPORT FINANCIAR INTERMEDIAR/ FINAL

 

privind proiectul ..............................................................................

realizat cu finanțare nerambursabilă de la Municipiul Gheorgheni

în perioada .........................., în localitatea ........................, jud. ...................

 

 

Tipul proiectului:__________________________________________________________________________________

Tipul activității /activităților finanțate (seminar, colocviu, simpozion, conferință, masă rotundă, reuniune, întâlnire de lucru, ședință, plenară, atelier, workshop, activitate educațională, program de formare, training, editare și tipărire de materiale documentare, materiale promoționale, spoturi publicitare,) : .........................................................................................

 

Valoarea totală a proiectului realizat (lei):_____________________ conform contractului de finanțare nr.:___________ încheiat în data de__________________.

 

Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului __________________________________, din care:

 

I. Cheltuieli efectuate din finanțarea nerambursabilă, cu respectarea prevederilor O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică ,_______________ (lei).

 

1. Tipul cheltuielilor (de exemplu : cheltuieli de tipărire) Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului

1.a. Documente justificative (pentru fiecare tip de cheltuială, conform contractului de finanțare nerambursabilă) pentru care se va completa: denumire emitent, număr document, data emiterii, valoarea. Documentele vor fi anexate, în copie, cu mențiunea "conform cu originalul", semnate si ștampilate.

2. ............................................................................................................

2.a..........................................................................................................

3………………………………………………………………………..........

3.a..........................................................................................................

 

II. Valoarea contribuției beneficiarului:

 

II.1. Cheltuieli efectuate din finanțarea proprie, alte surse decât cele bugetare, contribuție proprie, sponsorizări, donații, etc.____________________________ (lei):

      1. Tipul cheltuielilor (de exemplu: cheltuieli de tipărire) Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului....................................................

      1.a. Documente justificative (finanțator, emitent, număr document, data emiterii, valoarea).

      2...............................................................................................

      2.a............................................................................................

      3……………………………………………………………..........

      3 a…………………………………………………………….....                                                                       

                                                        

      II. 2. Valoarea totală a contribuției beneficiarului:_____________________ reprezentând _____%  din valoarea totală a contractului de finanțare.

 

III. Suma rămasă neutilizată din valoarea totală a contractului de finanțare (lei):

      tip cheltuială:....................valoare:...................................

      tip cheltuială:.....................valoare:..................................

Total sumă rămasă neutilizată : ...............................................

 

Execuția / realizarea bugetului

Nr. crt.

Categoria de cheltuieli

Prevederi conform bugetului

Total buget

Decontări/ realizări

Total decont

Contribuția finanțator

Contribuție proprie a beneficiarului

Alte surse (donații, sponsorizări, etc.)

Contribuția finanțator

Contribuție proprie a beneficiarului

Alte surse (donații, sponsorizări, etc.)

1

Administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Închirieri

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Achiziții servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Achiziții echipamente

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cazare și masă

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cheltuieli de personal alocat în proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Consumabile

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tipărituri

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte costuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Situația centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul de mai jos)

 

 

Nr. crt.

 

Categoria de cheltuieli

 

Nr. Și data document

 

Unitatea emitentă

 

Suma totală

 

Contribuție finanțator

 

Contribuție proprie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Mențiune: datele cuprinse în acest raport financiar sunt completate de beneficiar, pe propria răspundere a acestuia.

 

 

 

Data întocmirii raportului financiar:

________________________________________

 

 

 

 

 

Președinte ,                                                                        Responsabil financiar ,                                      numele și prenumele în clar                                              numele și prenumele în clar                                    semnătura și ștampila                                                        semnătura                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 14

ORGANIZAȚIA:______________________________________________________________

ADRESA:___________________________________________________________________

TEL/FAX/COD FISCAL________________________________________________________

LISTA PARTICIPANȚILOR

 

Lista participanților la acțiunea ____________________________________________ care a avut loc în perioada ____________________________ (data):

 

 

Nr.crt.
Numele si prenumele

Organizația/ instituția

Seria si nr. B.I/  CNP

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura unei persoane  din conducere                          

 

 

      Data: _____________________                                                         Ștampila


Anexa nr. 15

ORGANIZAȚIA:______________________________________________________________

ADRESA:___________________________________________________________________

TEL/FAX/COD FISCAL________________________________________________________

 

TABEL REFERITOR LA TRANSPORT

 

Lista participanților la acțiunea ____________________________________________ care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transpot CFR/autobuz:

 

Nr. Crt.
Numele si prenumele

CNP/ CI/ BI

Ruta

Seria bilet

Suma lei

Semnatura

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura unei persoane  din conducere              

 

 

 

 

Data: _______________                                                               Ștampila


Anexa nr. 16

ORGANIZAȚIA:______________________________________________________________

ADRESA:___________________________________________________________________

TEL/FAX/COD FISCAL________________________________________________________

LISTA  DE CAZARE

 

Lista participanților la acțiunea ___________________________________ care au  beneficiat de cazare,  la unitatea______________________________________ în perioada________________

 

Numele si prenumele

I

NOAPTE

II

NOAPTE

III

NOAPTE

IV

NOAPTE

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-               va rugăm să marcati cu X  noaptea respectivă

 

 

Samnătura și ștampila unității prestatoare  Semnătura unei persoane  din conducere:

 

        

 

 

Data:   _______________                                                 Ștampila


Anexa nr. 17

ORGANIZAȚIA:______________________________________________________________ ADRESA:___________________________________________________________________

TEL/FAX/COD FISCAL: _______________________________________________________

 

PONTAJ DE MASĂ

 

Lista participanților la acțiunea ___________________________________ care au  beneficiat de masă, la unitatea _________________________________, în perioada ________________________________:

 

Nr.Crt.
Numele și prenumele

I ZI

 

Mic Dejun

Prânz
Cină

II ZI

 

Mic Dejun

Prânz
Cină

III ZI

 

Mic Dejun

Prânz
Cină

IV ZI

 

Mic Dejun

Prânz
Cină

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-               va rugăm să marcați cu X  masa  servită 

 

 

Samnătura și ștampila unității prestatoare              Semnătura unei persoane  din conducere:

 

        

Data: ______________                                                                 Ștampila

 

 

                                                    CONTRACT DE FINANȚARE

Domeniul.......................................

Nr.________     din data de ______________

 

    CAPITOL I.  Părțile

 

  1.     Instituția finanțatoare: Municipiul Gheorgheni, cu sediul în localitatea Gheorgheni  Libertății nr. 27, județul Harghita, telefon: 0266-364494, fax: 364753, codul fiscal 4245070, cont virament nr. _______________________________________________ deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentat prin D-ul Nagy Zoltán, în calitate de primar, denumită în continuare instituția finanțatoare,

și

  2.  Solicitant:____________________________________________, cu sediul în localitatea ______________, str. _________________________, nr. ____, județul __________, codul poștal ________telefon _________________, fax: ____________, sentință civilă nr. ______ din anul __________, cod fiscal nr. ____________, cont bancar nr. ________________________, deschis la banca ______________________, reprezentată prin __________________, în calitate de _____________________, denumită în continuare beneficiar,

 

în baza dispozițiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, a Hotărârii Comisiei de Evaluare pentru Atribuirea Contractelor de Finanțare Nerambursabilă nr. ___________/2013, aprobată prin H.C.L. nr.______a Municipiului Gheorgheni privind aprobarea proiectelor propuse spre finanțare, au convenit încheierea prezentului contract.

 

CAPITOLUL II: Obiectul și valoarea contractului

Art.1.

 Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea programului/proiectului/ acțiunii:     „ __________________________________________________” derulat în perioada _________________,, .

Etape de derulare a programului:

etapa I:

în perioada____________;

acțiunea derulată __________________;

cheltuieli din finanțarea aprobată______________lei;

etapa II:

în perioada____________;

acțiunea derulată __________________;

cheltuieli din finanțarea aprobată______________lei;

 

 Art.2.

Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive/culturale/de tineret/turistice/sociale suma de ___________ lei (RON) pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art.1., sume alocate din bugetul local în cadrul  Subcap. 67.02/87.02/68.02, potrivit clasificației funcționale a cheltuielilor bugetare.

 

CAPITOLUL III:  Durata contractului

   Art.3.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data de………………………….2017 

    

CAPITOLUL IV:  Drepturile și obligațiile părților

    Art. 4.

Beneficiarul are următoarele obligații:

    a) să utilizeze suma prevăzută la art.2. exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților, potrivit destinației stabilite prin contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, inclusiv prevederile legale cu privire la achizițiile publice;

    b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1,

    c) să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin modalitățile convenite între părți;

    d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare și de către organul de control, după caz, să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

    e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare a programului;

    f) (1) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare documentele justificative și raportul intermediar,după caz, privind realizarea obiectivelor, conform Anexei nr. 12 și raportul financiar intermediar, conform Anexei nr. 13,

         (2) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, dar nu mai târziu de 15 decembrie:

    - raportul final privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, prevăzuți în contract;

    - raportul financiar final  însoțit de documentele justificative de cheltuieli respectiv lista participanților; conform Anexelor nr. 12 și Anexa nr. 13

    g) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

    h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu

 

   Art.5.

Instituția finanțatoare are următoarele obligații:

a)      Să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

b)      Să plătească suma prevăzută la art. 2, conform etapelor de realizare a proiectului, astfel:

-  Tranșa I  ,................................ lei,

-  Tranșele următoare se alocă după prezentarea documentelor prevăzute la art.4, lit. f).pct 1., privind justificarea tranșelor anterioare;

-  ....

c)      Să plătească integral suma prevăzută la art. 2, .conform modului de realizare a proiectului:…………………..lei

d)      Să efectueze plata/plățile prin virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de aceasta pentru fiecare transă.

e)      În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituire sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

 

CAPITOLUL V:   Răspunderea contractuală

   Art. 6.

a) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

b) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 6. instituțiile finanțatoare au dreptul să perceapă penalități de întârziere de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

c)  Curtea de Conturi are dreptul de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit.

 

    Art.7.

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

 

    CAPITOLUL VI      Litigii

   Art. 8.

 Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract  vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

   

CAPITOLUL VII.     Dispoziții finale

Art. 9.

 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

 

 Art. 10.

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

 

Art. 11.

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

 

Art. 12.

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, un exemplare pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.

                                                                      

Instituția finanțatoare:                                                                           Beneficiar:

Municipiul Gheorgheni                                                  

                                                                                                             

Reprezentat prin :                                                             Responsabil cu drept de semnătură:

       Nagy Zoltán                                                                                                     

           Primar                        

                                                                                                                                   

       Viza C.F.P.                                                                                          Președinte

    

                                                                                                               ..........................

       Viza juridică

                  

Întocmit,

Inspector - Ungureanu Maria                                                                  Șef Serviciu - Duka Emese