2019. november 16., szombat - Ödön
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Vissza nem térítendő támogatás- egyházak
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Vissza nem térítendő támogatás- egyházak Nyomtatás E-mail
2017. május 26. péntek 07:43

GHIDUL SOLICITANTULUI

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Gheorgheni, alocate pentru unitățile de cult, anul 2017

I.                   Autoritatea contractantă

Municipiul Gheorgheni, Cod fiscal: 4245070, Adresa: P-ța Libertății, nr.27, localitatea Gheorgheni,  județul Harghita, Număr de telefon: 0266-364494, Fax: 0266-364753, e-mail: primăria @gheorgheni.ro.

II.                Cadrul  legislativ

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, modificată și completată și H.G.nr.1265/2010 privind modificarea  și completarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

  • Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare,
  • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare,
  • Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

·         Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 

III.             Solicitanți eligibili:

Cultele religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a municipiului Gheorgheni.

IV.             Cheltuieli eligibile

Se acordă finanțare nerambursabilă pentru activități întreprinse în județul Harghita, care vizează:

·         Reabilitare, amenajare sau construire imobil pentru activități sociale și/sau comunitare

·         automatizarea clopotelor, reparații ceasuri de turn

·         executarea instalațiilor interioare și exterioare pentru biserici și clădiri anexe

·         lucrări de reabilitare biserică și lucrări de reabilitare și construire anexă bisericească

·         lucrări de renovare casă mortuară

·         amenajări interioare și exterioare pentru biserici și clădiri anexe

 

V.                Documentele necesare întocmirii unui dosar

 

a)      cerere –tip;

b)      devizul de lucrări, la prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul in curs și vizat de diriginții de șantier.

c)      copie după autorizația  de construire pentru reparații capitale și construcții noi, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau certificatul de urbanism, sau act eliberat de autoritatea locală din care reiese că lucrarea nu necesită autorizație de construire;

d)     în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimonial cultural național;

e)      în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

f)       în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent;

g)      pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi insoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

h)      copia certificatului de înregistrae fiscală;

i)        adeverința certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

j)        documente care să ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, după caz;

k)      declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip;

l)         acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor

m)    fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicit sprijin financiar.

 

VI.             Întocmirea dosarului

Cerere tip:

·         Se ia în considerare modelul din anexă.

·         Toate rubricile sunt obligatorii, în afară de rubricile ,,Avizul de specialitate pentru Monumente istorice’’ și ,,Avizul comisiei de pictură bisericească’’, unde dacă nu este cazul, se specifică acest lucru.

·         Rubrica  ,,Autorizație de construcție’’ este obligatorie,  cu excepția lucrărilor de pictură și a celor de reparații curente.

·         La rubrica  ,,Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii și felul de lucrări pentru care este solicitat sprijinul financiar.

·         Valoarea devizului lucrărilor sau a devizului pentru lucrările  rămase de executat, care cuprinde și valoarea TVA.

·         Semnătura și ștampila solicitantului este obligatorie.

·         Se bifează la anexe actele care au fost atașate dosarului.

·         Autorizația de construcție, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare se va atașa în copie, semnată și ștampilată de solicitant, cu mențiunea ,,conform cu originalul”.

·         În cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimonial cultural național se va prezenta și o copie a Avizului de specialitate al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

·         În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau al paraclisului se va prezenta și copia avizului eliberat de Comisia pentru pictură bisericească, precum și proiectul de de aviz aprobat de Comisia pentru pictură bisericească al Bisericii Ortodoxe Române. Se vor atașa în copie, semnate și ștampilate de către solicitant, cu mențiunea ,,conform cu originalul”. De asemenea  se va prezenta și devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase de executat, în lei, și semnat de către ambele părți.

·         Devizul de lucrări

·         Este întocmit cu prețurile actualizate (în lei) și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, pentru lucrările rămase de executat.

·         Este analitic și cuprinde lucrările care vor fi efectuate și cantitățile de material.

·         Trebuie semnat,  datat și ștampilat atăt de către solicitant cât și de ofertant, cu mențiunea ,,conform cu originalul’’,dacă este în copie.

·         Certificatul de înregistrare este necesar pentru identificarea persoanei juridice.

·         Extrasul de cont bancar este necesar penru evidențierea coduli IBAN.

·         Din fotografii trebuie să rezulte stadiul actual al lucrărilor. Pe verso se datează și vor fi ștampilate și semnate de solicitant.

·         Proiectul de asistență socială cuprinde detalierea activității, programul, necesitatea, scopul, grupul țintă și obiectivele. Se sprijină doar activitățile și evenimentele organizate de cultele religioase.

Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 10  zile de la data depunerii cererii pe suport pe hârtie împreună cu adresa de înaintare, în care sunt enumerate documentele depuse; în caz contrar, aceste cereri nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va putea fi depusă numai în sesiunea de toamnă sau în anul calendaristic următor.

VII.          Alocarea sprijinului financiar

Sumele acordate vor fi virate în contul unității de cult în două tranșe în proporție de 50-50%. Tranșa a doua se virează numai cu condiția decontării Tranșei I.  

VIII.        Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Municipiului Gheorgheni din Piața Libertății nr. 27. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 14.06.2017, orele 15.00.

IX.             Decontarea sprijinului financiar

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele:

1.      adresă de înaintare

2.      centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile și dovada plății acestora (ordin de plată, chitanțe sau bonuri fiscale)

3.      raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Municipiul Gheorgheni  - centralizator cheltuieli realizate și raport descriptiv.

4.      extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la Municipiul Gheorgheni și chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare

5.      proces verbal de adjudecare – dacă este cazul.

6.      facturile fiscale însoțite de chitanțe sau ordine de plată (extras de cont bancar prin care se face dovada virării banilor) sau bon de casă.

7.      proces verbal de recepție

8.      fotografii

    NOTĂ:

Ø  dacă pe factură se menționează execuția unei anumite lucrări, se va atașa obligatoriu situația de lucrări vizate de diriginții de specialitate;

Ø  valoarea situației de lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor;

Ø  dacă pe factură se menționează execuția unei lucrări conform unui contract, se va atașa și contractul respectiv;

Ø  dacă se achită un avans de lucrare, se va atașa, de asemenea, contractul cu furnizorul respectiv, din care să rezulte plata în avans

Ø  chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conținutul lor următoarele: scopul plăți, operațiunea pentru care se face plata,  numărul și data eliberării;

  Observații:

-          toate documentele justificative, prezentate în copii, vor fi certificate obligatoriu prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului, cu specificarea ,,conform cu originalul”;

-          documentele justificative trebuie să fie lizibile și să  NU  prezinte ștersături;

Nu se vor admite la justificare:

-          documente care conțin achiziții de material sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care au fost acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în devizul prezentat la dosarul Cererii de finanțare;

-          facturi plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenți acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar;

Data  limită pentru depunerea deconturilor justificative:

Potrivit prevederilor cap.4, art.15, litera i) din H.G. 1470/2002  și H.G. 313/2006  privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001  ,,documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV  justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia.”

 

  

Întocmit,

Inspector - Ungureanu Maria

 

Șef Serviciu - Duka Emese

  


 

 

 

 

                                                 DECLARAȚIE

 

 

 

Subsemnatul,................................................... posesor al buletinului/ cărții de identitate seria……nr……………………eliberat/ă de către………………………….., reprezentant legal al parohiei/unității de cult cu hramul “............................................................” (dacă este cazul) din localitatea....................................., str………............................nr.........,județul/sectorul ....................... având CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

-          datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

-          parohia nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

-          mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult ………………………..să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii; în documentele justificative nu voi prezenta facturi și chitanțe pentru mijloace fixe a căror valoare depășește 2.500 lei, inclusiv TVA.

-          documentele depuse la Consiliul Județean Harghita în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

-          Certificatul de Înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

 

 

 

Reprezentantul unității de cult solicitante,

 

                                                                    Semnătură

 

                                                                      Ștampilă

 

                                               

Data:


UNITATEA DE CULT                                                                                                                                                                                    

Nr. ______/Data______________

 

Către,

Municipiul Gheorgheni

 

C E R E R E

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare, și aleHotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Unitatea de cult solicitantă: .................................................................................................................................................

Cultul sau Eparhia: ...............................................................................................................................................................

Adresa completă a unității de cult solicitante: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult): ............................................................

………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

Poz. și pag. din  Statul de funcții și personal .......................................................................................................................

Hramul (dacă este cazul):.....................................................................................................................................................

Numele și prenumele reprezentantului:..............................................................................................................................

Funcția: ........................................... Telefon: .....................................................................................................................

Număr de cod în cazul monumentelor istorice: .................................................................................................................

Cod IBAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deschis la .....................................................................Cod Fiscal: ......................................................................................

Obiectul cererii:...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Motivarea cererii: ................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

Numărul și data autorizației de construire: ....................... Data expirării: .........................................................................

Numărul și data avizului Ministerului Culturii  și Patrimoniului Național............................................................................

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească: ………………………........................................................................

Data începerii lucrărilor: .....................................................................................................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: ..............................................................................................................

Stadiul lucrărilor: .................................................................................................................................................................

În ce ani a mai primit sprijin financiar de la CJH: ................................................................................................................

În ce valoare: .......................................................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ..........................................................................................................

 

SEMNĂTURA

și ștampila solicitantului

ANEXE:

¨ Declarație pe propria răspundere

¨ Avizul unității de cult centrale

¨ Autorizația de construcție (dacă este cazul) sau certificatul de urbanism sau act de la autoritatea locală din care    reiese că lucrarea menționată nu necesită autorizație de construire

¨ Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

¨ Devizul lucrărilor rămase de executat semnat și ștampilat de diriginte de șantier

¨ Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

¨ Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)

¨ Adeverință IBAN

¨ Copie CIF

¨ Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale,  medicale sau de învățământ teologic

¨ Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor