2019. november 22., péntek - Cecília
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek arrow Allashirdetes - Gazdasagi igazgato
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Allashirdetes - Gazdasagi igazgato Nyomtatás E-mail
2018. május 04. péntek 05:52

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

GAZDASÁGI IGAZGATÓ ÁLLÁS  BETÖLTÉSÉRE A

NYVELŐSÉGI OSZTÁLY KERETÉBEN

 MEGHATÁROZATLAN IDŐRE


 

ANUNȚ – POST VACANT

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE, VACANTE, DE  DIRECTOR EXECUTIV  ÎN CADRUL  CADRUL DIRECȚIEI ECONOMICE

 

Condițiile specifice ocupării funcției

1.     studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

2.     studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

3.     vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 3 ani;

Desfășurarea concursului

- Proba scrisă:  08 Iunie 2018 orele 10:00

- Proba se vor susține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (Bucuești)

Termen limită

23 Mai 2018

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G. 1173/2008.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea III-a, respectiv până la data de 23.05.2018 la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (București)

Detalii

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, Bd. Mircea Vodă. Nr.44 tronsonul III, sector 3 și la nr.de telefon: 0374.112.726

Atribuțiile postului

1.     Organizează, îndrumă, conduce și controlează activitatea financiar-contabilă a instituției, în conformitate cu dipozițiile legale în vigoare și în cadrulcompetențelor proprii;

2.     Coordonează și supraveghează activitățile structurilor de specialitate (serviciu, birou, compartiment) din subordine ;

3.     Prin structurile de specialitate din subordine. asigură organizarea și actualizarea evidentei patrimoniului public și privat al municipiului, in conformitate cu dispozitiile legale în vigoare,

4.     Prin structurile de specialitate din subordine, realizează atribuții legate de contabilitatea instituțlei precum și, de impunere și percepere a taxelor și impozitelor locale;

5.     Supraveghează respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local, asigurând sprijinul logistic și de specialitate ordonatorului principal de credite pe parcursul intregului proces de intocmire/aprobare a acestuia

6.     Participă la fundamentarea economico-financiară a unor programe și proiecte ale municipiului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare;

7.     Prin structurile de specialitate din subordine și, antrenarea celorlalte structuri din cadrul instituției in elaborarea de propuneri fundamentate în cadrul propriilor responsabilități ale acestora, fundamentează Și intocmește propuneri atât pentru partea de cheltuieli, cât Și pentru ceea de venituri, a bugetului de venituri Și cheltuieli bugetare, conform clasificației;

8.     Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local și ale instituțillor subordonate;

9.     Asigură urmărirea efectuării cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat;

10. Organizează evidența și urmărirea plăților de casă și efectuării cheltuielilor pe structura clasificației bugetare;

11. Prin serviciul de resort, urmărește și asigură atragerea la bugetul local a tuturor surselor de venituri. stabilind măsurile necesare și soluțiile legale, în limitele competențelor proprii, pentru imbunătățirea gradului de colectare;

12. Urmărește deschiderea la timp a creditelor pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul local;

13. Efectuează analize periodice sau, la solicitarea ordonatorului principal de credite și, formulează propuneri de utilizare/virare de credite în consecință;

14. Coordonează intocmirea de studii de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea apelării la finanțări externe rambursabi.ie (credite), in vederea realizării unor acțiuni și/sau lucrări de interes public, urmărind contractarea, garantarea și. rambursarea acestora la termenele scadente;

15. Urmărește intocmirea raportului anual de incheiere al contului de execuție bugetară, supunerea acesteia aprobării Consiliului Local și. se igrijește de depunerea la Direcția Generală ale Finanțelor Publice; Prin serviciul de resort asigură stabilirea, urmarirea și, incasarea impozitelor și taxelor locale stabi/ite de Consiliul Local

16. Prin structurile de specialitate din subordine, asigură și urmărește desfășurarea activităților de casierie, constând colectarea impozitelor și taxelor și a altor sume datorate bugetului local respectiv, executarea silita a creanțelor neachitate, după caz;

17. Asigură condițiile organizatorice de evidență și urmărire, necesare respectării dispozițiilor legale specifice domeniului economico-financiar și, utilizărli legale a creditelor bugetare;

18. Organizează și exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operațiunilor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale ale instituției;

19. Inițiază și supraveghează inventarierea anuală a patrimoniului public și privat al Municipiului, urmărește supunerea spre aprobare a valorificării inventarului, coordonează efectuarea operațiunilor contabile și de evidență rezultate de pe urma aprobării acesteia;

20. Propune măsuri pentru buna administrare și gospodărire a obiectelor de inventar și bunurilor gospodărești necesare funcționării în condiții optime a structurilor de specialitate și a celor funcționale ale Primăriei;

21. Răspunde de calitatea și exactitatea lucrărilor întocmite, semnate sau, însușite, precum și de îndeplinirea sarcinilor din prezenta;

22. Indeplinește și alte sarcini ce rezultă din acte normative sau, dispuse de către ordonatorul principal de crede ierarhica sau de la ordonatorul de credite.