2018. június 24., vasárnap - Iván
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Helyi hírek
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Helyi hírek
Álláshirdetes- VSK manager
2018. június 22. péntek 05:33

A N U N Ț

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Manager al Clubului Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, din P-ța Libertății nr.27, în perioada

13-15 iulie 2018 și constă în susținerea a două probe:

-      13 iulie 2018  - proba scrisă (din bibliografia propusă);

-      15 iulie 2018 - proba interviu

Condiții generale de participare la concurs:

   Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română si domiciliul stabil in Romania;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

a)      studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, managment, administrativ și drept, educație fizică și sport;

b)      vechime de minim 5 ani;

Dosarul de înscriere la concurs vor cuprinde următoarele acte:

   a) cerere de înscriere la concurs

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

   c) copia actului de studii necesar ocupării postului,

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

   g) curriculum vitae; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 04 iulie 2018ora 15:00 la Compartimentul resurse umane și salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relații suplimentare  la telefon 0366-139906

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al Clubului sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

 

1.      Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4.      Legea nr.69/2000 educației fizice și sportului;

5.      Hotărâre nr. 884/2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Legyen tiszta és virágos
2018. június 20. szerda 08:39

2018-ban is útjára indul a Legyen tiszta és virágos környezetszépítő verseny. A verseny célja, hogy minél több városlakó udvara, kertje, terasza, tömbházak előkertjei, intézmények kertjei, teraszai kivirágozzanak, megszépüljenek. 
A versenyre összesen nyolc kategóriában lehet nevezni:

  • Virágos kert, udvar
  • Virágos utca/utcarész
  • Virágos tömbháznegyedi udvar/előkert
  • Virágos lépcsőház
  • Virágos terasz/erkély
  • Virágos intézmény
  • Virágos vendéglátóegység
  • Virágos vállat/cég
A versenyre június 30-ig lehet jelentkezni a letölthető dokumentum eljuttatásával vagy az önkormányzat ügyfélfogadójában átvehető nevezési ívek alapján. 
A verseny 2018. augusztus 31-én zárul.

Szépítsük, virágoztassuk ki városunk! 

A jelentkezési ív az alábbi linkre kattintva tölthető le:

http://www.gyergyoszentmiklos.ro/hu/dokumentumtar/maganszemelyeknek/legyen-tiszta-es-viragos-jelentkezesi-iv/download.html
Arverezes- fahazak berbeadasa
2018. június 04. hétfő 09:20


Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt árverést szervez 3 darab kis faház bérbeadására.

              Várjuk olyan kereskedők jelentkezését, akik biztosítani tudják a következő termékcsoportok árusítását: kézmûves termékek, fagylalt, előre csomagolt édességek, lángos, pop corn, főtt kukorica, stb.

              Jogi és engedélyezett fizikai személyek átvehetik a licithez szükséges anyagot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában a Szabadság tér 27. szám alatt, 2018. június 18-ig, munkanapokon 9, 00 és 15, 00 óra között.

              A dokumentáció leadási határideje 2018.06.18- 15, 00 óra.

              A licitre június 19-én, 11,00 órakor kerül sor.

          Bővebb felvilágosítás és tájékoztatást a részvételi feltételekről a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában kapható.

 

                 

                                                                        Gyergyószentmiklósi Önkormányzata

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
2018. június 04. hétfő 04:52


Idén is beterjesztésre és elfogadásra került egy Hallgatói Ösztöndíj program. Célja, hogy azok a felsőoktatási intézményekben végzős gyergyószentmiklósiak részesüljenek támogatásban, akik államvizsga és mesteris záró vizsgamunkájukat, illetve doktori disszertációjukat Gyergyószentmiklóssal kapcsolatos témából készítik, legyen az a tudományok bármelyik területéről (közgazdaság, biológia, kémia stb.). 

A programmal arra ösztönözzük a felsőoktatásban tanuló személyeket, hogy figyelmüket városunkra és a közösségünkre fordítsák. 

Pályázni három kategóriában lehet: 
-egyetemi alapképzésen készített végzős szakdolgozattal
-mesterképzésen készített végzős szakdolgozattal
-doktori disszertációval

Feltételek: 
-állandó gyergyószentmiklósi lakcím megléte
-a világ bármely részén tanulhat, azonban az egyetem az adott országban hivatalosan elismert legyen
-35 éves korhatár
-a végzős munka előkészítési szakaszban legyen a folyó tanítási évben (2017/2018)

A dolgozatok elkészülése után a Képviselőtestület előtt való bemutatása minimum pontszám elérése pályázati csomag benyújtása.

Megjegyzés: a pályázati csomagnak nem a kész dolgozatot, hanem egy 4000 karakter terjedelmû kivonatot kell tartalmaznia. A képviselő testület előtti bemutatás a dolgozatok elkészítése, megvédése után esedékes.
Az ösztöndíjak odaítélése különböző pontozási szempontok alapján történik, mint például: 
-elért tanulmányi eredmények
-kutatási eredmények publikálása
-konferenciákon való részvétel (hallgatóként vagy előadóként)
-a dolgozat alkalmazhatósága nagyobb pontszámot ér
-nemzetközi nyelvvizsga elismervény

A pontozó bizottságot a képviselő testület tagjai, illetve felsőoktatási intézmények képviselői fogják alkotni, többek között Dr. Lázár Ede dékán, egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karának részéről, illetve Dr. Magyari-Sáska Zsolt, egyetemi adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi kara részéről.

A pályázati csomag benyújtásának határideje 2018. június 21. 
A pályázatot 14 500 lejes kerettel hirdetjük meg, mely a következő képpen áll össze:
-5 államvizsga dolgozatát készítő személy, egyenként 1200 Ron ösztöndíjban részesül 
-3 mesteris dolgozatát készítő személy, egyenként 1500 Ron ösztöndíjban részesül 
-2 doktori disszertációját készítő személy, egyenként 2000 Ron ösztöndíjban részesül

A szabályzat és a jelentkezési ív az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/document/d/1W0lDh-k9OwebbU9TXQ1MNv9a_4JbrvNsJhRjEbLzOM0/edit

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

Allashirdetes - szakmunkas - Gyilkos-To
2018. május 18. péntek 09:59

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

VERSENYVIZSGÁT HIRDET SZAKMUNKÁS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE MEGHATÁROZATLAN IDŐRE A GYILKOS-TÓ TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE 


 ANUNȚ

MUNICIPIUL GHEORGHENI

    

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului administrarea Lacu Roșu:

 

post de muncitor calificat - grad II

       Condiții specifice:

           - studii medii

           - vechime în muncă 3 ani

 

 Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă    –  13 iunie  2018 ora 10:00

Proba orală     –  15 iunie  2018 ora 10:00

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

  

Allashirdetes - Kezdo jogtanacsos
2018. május 11. péntek 06:55

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

KEZDŐ JOGTANÁCSOS ÁLLÁS  BETÖLTÉSÉRE A JOGI OSZTÁLYRA

MEGHATÁROZATLAN IDŐRE
ANUNȚ


 Primăria Municipiului Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, Jud. Harghita, P.-ța Libertății nr.27, organizează concurs in baza HG 188/1999pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacante, de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul juridic contencios administrativ și asociația de proprietari.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS - pentru funcția publică de execuție, de consilier juridic, grad profesional debutant la Compartimentul juridic contencios administrativ și asociația de proprietari:

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice.

- vechime în specialitatea studiilor nu se cere;


Cele două probe ale concursului se vor susține la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă - 11 iunie 2018 ora 10:00

Proba orală - 13 iunie 2018 ora 10:00

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

BIBLIOGRAFIE - pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant, vacantă în cadrulCompartimentului juridic și contencios administrativ și asociația de proprietari:

1.        Legea 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;

2.        Legea   nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

3.        Constitutia Romaniei republicata;

4.        Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

5.        Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

6.        Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăl;

7. Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

8.        Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

9.        Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

10.    Codul civil al României;

11.    Codul de procedură civilă.


Sajtokozlemeny - Balanced Scorecard
2018. május 11. péntek 04:56

Sajtóközlemény

 

Lansarea proiectului „Planificare strategica si managementul performanței la nivelul Primăriei Municipiului Gheorgheni prin instrumental Balanced Scorecard”

 

Letölthető itt.

Allashirdetes - Gazdasagi igazgato
2018. május 04. péntek 05:52

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

GAZDASÁGI IGAZGATÓ ÁLLÁS  BETÖLTÉSÉRE A

NYVELŐSÉGI OSZTÁLY KERETÉBEN

 MEGHATÁROZATLAN IDŐRE


 

ANUNȚ – POST VACANT

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE, VACANTE, DE  DIRECTOR EXECUTIV  ÎN CADRUL  CADRUL DIRECȚIEI ECONOMICE

 

Condițiile specifice ocupării funcției

1.     studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

2.     studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

3.     vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 3 ani;

Desfășurarea concursului

- Proba scrisă:  08 Iunie 2018 orele 10:00

- Proba se vor susține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (Bucuești)

Termen limită

23 Mai 2018

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G. 1173/2008.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea III-a, respectiv până la data de 23.05.2018 la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (București)

Detalii

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, Bd. Mircea Vodă. Nr.44 tronsonul III, sector 3 și la nr.de telefon: 0374.112.726

Atribuțiile postului

1.     Organizează, îndrumă, conduce și controlează activitatea financiar-contabilă a instituției, în conformitate cu dipozițiile legale în vigoare și în cadrulcompetențelor proprii;

2.     Coordonează și supraveghează activitățile structurilor de specialitate (serviciu, birou, compartiment) din subordine ;

3.     Prin structurile de specialitate din subordine. asigură organizarea și actualizarea evidentei patrimoniului public și privat al municipiului, in conformitate cu dispozitiile legale în vigoare,

4.     Prin structurile de specialitate din subordine, realizează atribuții legate de contabilitatea instituțlei precum și, de impunere și percepere a taxelor și impozitelor locale;

5.     Supraveghează respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local, asigurând sprijinul logistic și de specialitate ordonatorului principal de credite pe parcursul intregului proces de intocmire/aprobare a acestuia

6.     Participă la fundamentarea economico-financiară a unor programe și proiecte ale municipiului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare;

7.     Prin structurile de specialitate din subordine și, antrenarea celorlalte structuri din cadrul instituției in elaborarea de propuneri fundamentate în cadrul propriilor responsabilități ale acestora, fundamentează Și intocmește propuneri atât pentru partea de cheltuieli, cât Și pentru ceea de venituri, a bugetului de venituri Și cheltuieli bugetare, conform clasificației;

8.     Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local și ale instituțillor subordonate;

9.     Asigură urmărirea efectuării cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat;

10. Organizează evidența și urmărirea plăților de casă și efectuării cheltuielilor pe structura clasificației bugetare;

11. Prin serviciul de resort, urmărește și asigură atragerea la bugetul local a tuturor surselor de venituri. stabilind măsurile necesare și soluțiile legale, în limitele competențelor proprii, pentru imbunătățirea gradului de colectare;

12. Urmărește deschiderea la timp a creditelor pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul local;

13. Efectuează analize periodice sau, la solicitarea ordonatorului principal de credite și, formulează propuneri de utilizare/virare de credite în consecință;

14. Coordonează intocmirea de studii de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea apelării la finanțări externe rambursabi.ie (credite), in vederea realizării unor acțiuni și/sau lucrări de interes public, urmărind contractarea, garantarea și. rambursarea acestora la termenele scadente;

15. Urmărește intocmirea raportului anual de incheiere al contului de execuție bugetară, supunerea acesteia aprobării Consiliului Local și. se igrijește de depunerea la Direcția Generală ale Finanțelor Publice; Prin serviciul de resort asigură stabilirea, urmarirea și, incasarea impozitelor și taxelor locale stabi/ite de Consiliul Local

16. Prin structurile de specialitate din subordine, asigură și urmărește desfășurarea activităților de casierie, constând colectarea impozitelor și taxelor și a altor sume datorate bugetului local respectiv, executarea silita a creanțelor neachitate, după caz;

17. Asigură condițiile organizatorice de evidență și urmărire, necesare respectării dispozițiilor legale specifice domeniului economico-financiar și, utilizărli legale a creditelor bugetare;

18. Organizează și exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operațiunilor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale ale instituției;

19. Inițiază și supraveghează inventarierea anuală a patrimoniului public și privat al Municipiului, urmărește supunerea spre aprobare a valorificării inventarului, coordonează efectuarea operațiunilor contabile și de evidență rezultate de pe urma aprobării acesteia;

20. Propune măsuri pentru buna administrare și gospodărire a obiectelor de inventar și bunurilor gospodărești necesare funcționării în condiții optime a structurilor de specialitate și a celor funcționale ale Primăriei;

21. Răspunde de calitatea și exactitatea lucrărilor întocmite, semnate sau, însușite, precum și de îndeplinirea sarcinilor din prezenta;

22. Indeplinește și alte sarcini ce rezultă din acte normative sau, dispuse de către ordonatorul principal de crede ierarhica sau de la ordonatorul de credite.

 

 

 

Allashirdetes - szakmunkas
2018. április 27. péntek 07:57

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

VERSENYVIZSGÁT HIRDET SZAKMUNKÁS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE MEGHATÁROZOTT IDŐRE A GYILKOS-TÓ TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE 

 

ANUNȚ

 MUNICIPIUL GHEORGHENI  

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractualetemporar vacante pe perioadă determinată, în cadrul Compartimentului administrarea Lacu Roșu: 

post de muncitor calificat - grad II

        Condiții specifice:

          - studii medii

          - vechime în muncă 3 ani 

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:

Proba scrisă    –  16 mai  2018 ora 10:00

Proba orală     –  18 mai  2018 ora 10:00 

 

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 5 zilede la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea III-a.

 

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.

Allashirdetesek 2 - hoszolgaltato kozpont
2018. április 24. kedd 14:09

HELYI KÖZTÁVFÛTÉS GYERGYÓSZENTMIKLÓS

székhely Gyergyószentmiklós, Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye

 

a Munka Törvénykönyve alapján, szervezi a versenyvizsgát az üresedett,  korlátlan időtartamú, szerződéses végrehajtási funkciók betöltésére:

- ügyfélinformációs tiszt - 1 teljes munkaidő;

- vagyonkezelő – 1 teljes munkaidő;

- vízvezeték-szerelő - 4 teljes munkaidős munkahely

1. A verseny  probái: írásbeli teszt, interjú / gyakorlati teszt:

2. Különös feltételek:

a) az ügyfélinformációs tisztre vonatkozóan:

i. Közép fokú tanulmányok;

ii. PC ismeretek: word, excel, adatbáziskezelés;

iii. Román írásos és beszélt nyelv - haladó szint;

iv. Magyar - beszélt - középszint.

b) a vagyonkezelőt illetően

i. Közép fokú tanulmányok;

ii. A fa minőségének ismerete;

iii. Az erdészeti tanulmányok előnyt jelentenek;

iv. Román írásos és beszélt nyelv - haladó szint;

v. magyar - beszélt - középszintû.

c) a vízvezeték-szerelő számára

i. a szerelői munkában képesítés;

ii. A területen szerzett tapasztalatok előnyt jelentenek;

iii. Román írásos és beszélt nyelv - középszint;

iv. Magyar - beszélt - középszint.

 

3. A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a) az HKT Gyergyószentmiklóshoz intézet kérés a felajánlott helyekre kiírt vézsgán való részvételre;

b. önéletrajz;

c) a személyazonosító okmány vagy más, a személyazonosságra vonatkozó okmány másolata, a törvénynek megfelelően;

d) a tanulmányi szintet igazoló iratok és a specializáció egyéb bizonyítékai;

e) a bûnügyi nyilvántartás vagy a saját felelősségére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy nincs bûnügyi nyilvántartása annak érdekében, hogy összeegyeztethetetlen legyen a munkájával.

f) a megfelelő egészségügyi állapotot igazoló orvosi igazolás, amelyet a jelentkező háziorvosának vagy az illetékes egészségügyi ellátó egységeknek legalább 6 hónappal a verseny előtt kiadott.

 

4. A versenynaptár:

a) A beíratkozási dokumentáció benyújtásának dátuma, időpontja és helye: 2018.05.11, 12.00HKT Gyergyószentmiklós Szabadság tér, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye

b) Az írásbeli vizsga megszervezésének időpontja, ideje és helye: 2018.05.14: -

- 10.00 óra, az ügyfélinformációs tisztre vonatkozóan és vagyonkezelő, DÁN Hőerőmûnél,  Temető utca, 10 szám,  Hargita megye;

- 12.00 a vízvezeték-szerelő számára a DÁN Hőerőmûnél,  Temető utca, 10 szám,  Hargita megye;

 

c) Az interjú/ gyakorlati teszt időpontja, helye: az alábbiak szerint:

2018.05.16, 11.00 - az ügyfélinformációs tisztre a HKT Gyergyószentmiklós- Közkapcsolati Irodában. Szabadság tét, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye;

ii.2018.05.16, 13.00 – a vagyonkezelő, HKT Gyergyószentmiklós Közkapcsolati Irodában. Szabadság tét, 14. szám, 1. emelet, Hargita megye;

iii.2018.05.16, 09.00 - a vízvezeték-szerelő számára. Bucsin negyedi Hőközpont

 

d) A végeredmények megjelenítése: A végeredmény 2018. 05.18, 15.00 órakor jelenik meg, a HKT Gyergyószentmiklós, Közszolgálati Hivatalban. Szabadság tér, 14 szám, 1. emelet, Hargita megye.

KAPCSOLTTARTÓ SZEMÉLY A KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓKHOZ - Erős János, telefonszám: 0725 659 187.

 

KÖNYVÉSZET

 

1. ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS TISZT:

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    ORDIN nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

4.    HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

5.    HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

6.    Ordinul 343/2013 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică;

7.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică.

8.       Gyakorlati teszt ami fogyasztói panaszokra adott válaszok megfogalmazásából áll  román nyelven.

 

2. VAGYONKEZELŐ

1.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    Legea 82/1991 a contabilității, strict partea privind gestiunea;

4.    Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor.

5.    Ordinul 2861/2009 privind Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

6.    Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, strict partea privind gestiunea.

 

3. VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

1.    Ordinul 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu energie termică;

2.    Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

3.    Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gheorgheni.ro;

4.        Gyakorlati vizsga, amely a szerelő sajátos feladatait tartalmazza.

 

 Rippel Ana Eliza - jogász Erös János - Ügyvezetőigazgató

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 1 - 30 / 1797