2019. május 22., szerda - Júlia, Rita
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Știri locale arrow SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI Nyomtatás E-mail
2017. július 05. szerda 12:36

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 22, jud. Harghita,

 

în temeiul HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a  funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 

- referent de specialitate achiziții publice – un post cu normă întreagă;

- inginer automatizări – un post cu normă întreagă;

- manager energetic – un post cu normă partială;

- funcționar în servicii de evidență contabilă (contabil primar) – un post cu normă întreagă;

- contabil – un post cu normă întreagă.

 

1.    Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.

2.    Condițiile de participare la concurs:

a.    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b.    cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.     are capacitate deplină de exercițiu;

d.    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e.    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

3.    Condiții specifice:

a.    Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență - obligatorii pentru toate posturile ;

b.    Experiență în domeniul achizițiilor publice, de minimum un an - pentru postul de referent achiziții publice.

4.    Acte necesare înscrierii:

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.     Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, extras REVISAL pentru experiență în domeniu doar în cazul postului de referent achiziții publice;

e.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f.     Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

5.    Calendarul de desfășurare a concursului :

a.    Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 28.07.2017, la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

b.    Selecția dosarelor: 01.08.2017.

c.     Afișarea rezultatelor selecției dosarelor:01.08.2017.

                                          i.    După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în data de 02.08.2017,ora 11.00, la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în data de 02.08.2017. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor;

d.    Data, ora și locul organizării probei scrise: 04.08.2017, ora 10.00, Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita;

e.    Afișarea rezultatelor probei scrise: în data de 04.08.2017.

                                          i.    După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație în data de 07.08.2017, ora 12.00, la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în data de 07.08.2017. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

f.     Proba interviului, are loc la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni, după cum urmează:

                                          i.    09.08.08.2017, ora 08.30pentru referent de specialitate achizitii publice;

                                        ii.    09.08.08.2017, ora 09.30pentru inginer automatizări;

                                       iii.    09.08.08.2017, ora 10.15 pentru manager energetic;

                                       iv.    09.08.08.2017, ora 11.00 – pentru funcționar în servicii de evidență contabilă (contabil primar);

                                        v.    09.08.08.2017, ora 11.45pentru contabil.

g.    Afișarea rezultatelor probei interviului: în data de 09.08.2017, ora 15.30.

                                          i.    După afișarea rezultatelor obținute la proba interviului, candidații nemulțumiți pot depune contestație în data de 10.08.2017, ora 11.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în data de 10.08.2017. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

h.    Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în data de 10.08.2017, ora 15.00.Rezultatele, pe tot parcursul procedurii, se afișează la Biroul de Relatii cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertătii, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul __________________.

 

6.    Cerințe fișă post

a.    REFERENT DE SPECIALITATE ACHIZIȚII PUBLICE 

                                          i.    Aplică în mod corect legislația în vigoare privind achizitiile publice;

                                        ii.    Elaborează strategia de achizitii publice;

                                       iii.    Aplică principii în elaborarea cerințelor de selecție și elaborare a caietului de sarcini;

                                       iv.    Întocmește dosarul de licitație publică;

                                        v.    Derulează procedurile specifice de achiziție publică;

                                       vi.    Gestionează contestațiile formulate în procedura de atribuire a contractului;

                                      vii.    Participă la evaluarea ofertelor depuse;

                                    viii.    Participă la atribuirea contractului de achizitie publică;

                                       ix.    Manifestă disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile de serviciu;

                                        x.    Răspunde la toate solicitarile venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini conform fișei postului;

                                       xi.    Își însușește și respectă normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora.

 

b.    INGINER AUTOMATIZĂRI

                                          i.    urmărește și respectă planul de mentenanță preventivă în ceea ce privește funcționarea în parametrii;

                                        ii.    tehnici optimi a instalațiilor electrice ale utilajelor și echipamentelor electrice de la nivelul întregii

societăți;

                                       iii.    asigură funcționarea sistemelor de automatizare în parametrii tehnici stabiliți;

                                       iv.    asigură activități de mentenanță a sistemelor de automatizare;

                                        v.    propune soluții de îmbunătățire a proceselor;

                                       vi.    participă la realizarea lucrărilor de investiții și reparații, pe domeniul electric AMC – automatizări, la termenele și standardele de calitate stabilite.

 

c.     MANAGER ENERGETIC

                                          i.    Întocmirea de calcule energetice, impuse de legislația specifică domeniului energiei termice.

 

d.    FUNCȚIONAR ÎN SERVICII DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ (CONTABIL PRIMAR)

                                          i.    Răspunde de evidența contabilă primară a societății;

                                        ii.    Asigură întocmirea, circulația rațională și păstrarea documentelor primare care stau la baza înregistrarilor contabile;

                                       iii.    Asigură ținerea la zi a evidenței intrărilor si ieșirilor, întocmirii corecte și la timp a documentelor specifice, precum și a respectării măsurilor stabilite referitor la circulația documentelor utilizate la efectuarea înregistrarilor contabile primare.

                                       iv.    Asigură evidența gestiunilor de valori materiale și a bonurilor de consum, verifică stocul la sfirsitul lunii și îl comunică administratorului.

                                        v.    Răspunde de intocmirea registrelor contabile zilnice (Registrul de casă, Nota de recepție, Raportul de gestiune, Fișa de magazie, Foaia de prezență, etc.);

                                       vi.    Operează documentelor contabile primare primite în firmă : facturi de intrări marfa/materiale/servicii, bonuri fiscale, extrase bancare, deconturi ;

                                      vii.    Coordonează operarea documentelor contabile primare de ieșire : avize de expediere, facturi ieșite, etc. și ține evidența clienților neîncasați precum și a încasărilor;

                                    viii.    Coordonează emiterea documentelor bancare (file CEC,BO,OP etc.) pe care le inaintează persoanei responsabile cu semnarea acestora;

                                       ix.    Ține evidența cronologică a facturilor emise;

                                        x.    Preia si verifică seturile de documente din departamentele comerciale, înregistrează deconturile pentru deplasările externe;

                                       xi.    Efectuează inventarierea furnizorilor și clienților pe baza extraselor de cont și confruntă datele cu evidența primară.

                                      xii.    Îndosariază documentele cu care lucrează și supervizează arhivarea lor precum și salvarea datelor informatice.

                                    xiii.    Întocmirea pontajelor si a actelor necesare calculării salariilor (contracte noi, decizii, acte adiționale, liste avans, liste prime, liste tichete masă, concedii medicale și altele) cu 2 (două) zile înaintea datei stabilite pentru plata salariilor.

                                    xiv.    Efectuarea atribuțiunilor specifice de control financiar preventiv.

 

e.    CONTABIL

                                          i.    Contarea operațiunilor patrimoniale; 

                                        ii.    Efectuarea de calcule contabile specifice;

                                       iii.    Întocmirea balanței de verificare și a bilanțului contabil;

                                       iv.    Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; 

                                        v.    Evaluarea patrimonială; 

                                       vi.    Întocmirea / semnarea / transmiterea altor documente specifice (declarații fiscale etc.);

                                      vii.    Întocmirea statelor de plată;

                                    viii.    Efectuarea de plăți;

                                       ix.    Înregistrarea operațiunilor specifice în REVISAL.

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE – Sebestyen Emilia, tel. 0754 202 466

 

BIBLIOGRAFIE

 

REFERENT DE SPECIALITATE ACHIZIȚII PUBLICE     

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

3.    Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4.    Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

INGINER AUTOMATIZĂRI

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

MANAGER ENERGETIC

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

5.    Legea 121/2014 privind eficiența energetică;

6.    Decizia nr. 2794 /2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de servicii energetice și a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie.

 

CONTABIL (PRIMAR)

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Legea 82/1991 a contabilității;

5.    Legea 500/2002 privind finanțele publice;

6.    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

7.    Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

 

EXPERT CONTABIL

1.    Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.    Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

4.    Legea 82/1991 a contabilității;

5.    Legea 500/2002 privind finanțele publice;

6.    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

7.    Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

8.    Codul Muncii.

 

 

     

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János