2019. július 18., csütörtök - Frigyes
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Știri locale arrow ANUNȚ PUBLIC - Post vacant - Inspector
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ PUBLIC - Post vacant - Inspector Nyomtatás E-mail
2016. november 21. hétfő 07:32

ANUNȚ – POST VACANT

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de

INSPECTOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET, FINANȚĂRI, PLĂȚI, EXECUȚIE BUGETARĂ,URMĂRIRE,RAPORTĂRI

Descrierea funcției: clasa I, grad profesional principal

Condițiile ocupării funcției

1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;

2.vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 5 ani;

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 8 decembrie, 2016, orele 10

2. Proba orală - interviu: 12 decembrie, 2016 orele 10

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

29 noiembrie, 2016

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 29. 11. 2016 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni.

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.  Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2);

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

3.  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

5.   Legea nr. 82/1991-Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.  Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;

7.  Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

8.  Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.