2018. december 15., szombat - Valér
Gyergyószentmiklós címere
Magyar
Címlap arrow Știri locale arrow ANUNȚ POST VACANT - Referent agricol-cadastru
Időjárás
Helyi hírek
Honlap ajánló


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ POST VACANT - Referent agricol-cadastru Nyomtatás E-mail
2016. december 08. csütörtök 14:20

ANUNȚ – POST VACANT


MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE REFERENT DE SPECIALITATE LA COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR, AGRICOL CADASTRU

 • Descrierea funcției: clasa II, grad profesional principal

Condițiile ocupării funcției

1. studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în profilul geodezie, specializarea topografie, cartografie și cadastru funciar;

2.vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 5 ani;

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 10 ianuarie 2017, orele 10

2. Proba orală - interviu: 12 ianuarie 2017, orele 10

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

30 decembrie, 2016

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 30.12.2016 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro, precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224.

Bibliografie

 1. Legea  nr. 215/ 2001  privind  administrația  publică locală,   republicată,

 2. Legea  nr.7/2004   privind  Codul de  conduită al funcționarilor publici,  republicată,

 3. Legea  nr. 188 /1999  privind  Statutul funcționarilor publici,  republicată,

 4. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare,

 5. Legea nr. 1/2000  privind  reconstituirea  dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole  și cele forestiere  solicitate potrivit  Legii fondului funciar  nr.18/ 1991,  cu completările și modificările  ulterioare,

 6. Legea nr. 247/2005 – Lege  privind reforma in domeniul proprietatii  si justitiei   precum si unele masuri adiacente, cu completările și modificările ulterioare,

 7. Legea nr. 7/1996  a  cadastrului si a publicității imobiliare, cu  completările  și  modificările ulterioare,

 8. Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.