Today: 26. march 2019., Tuesday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Local news arrow Allashirdetes - Varosmenedzser
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Allashirdetes - Varosmenedzser Print E-mail
péntek, 09 február 2018

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

VERSENYVIZSGÁT HIRDET

 VÁROSMENEDZSER ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE


A N U N Ț

 Primăria Municipiului Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcției în regim contractual de administrator public pe perioadă determinată:

 Condiții generale și specifice:

 Poate ocupa funcția de administrator public orice persoană care:

 -         Are cetățenia română și domiciliul în România;

-         Cunoaște limba română, scris și vorbit;

-         Are capacitate deplină de exercițiu,

-   Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției de administrator public, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,

-         Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-         Nu a desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

-         Este absolvent de studii superioare de lungă durată,

-         Deține studii  în domeniul managementului,

-         Are o vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani;

-         Are experiență în management  sau  funcție de conducere – minim 5 ani;

-          Are cunoștințe de operare pe calculator;

-   Are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare de analiza și sinteza, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, de consiliere și spirit de inițiativa, etc.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

1.      - 05 martie 2018 ora 10:00 proba scrisă,

2.      - 07 martie 2018 ora 10:00 proba interviu și prezentarea proiectului de     management

Proiectul de management va conține în principal expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităților de realizarea a obiectivelor și asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experiențe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condițiilor de dezvoltare economico - socială, propuneri de îmbunătățire și utilizare a tuturor factorilor implicați în transformarea, modernizarea și dezvoltarea urbanistică. Proiectul de management se depune pe suport de hârtie și pe suport magnetic.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relații suplimentare la telefon 0366-139914.