Today: 14. october 2019., Monday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow Post vacant- manager VSK
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Post vacant- manager VSK Print E-mail
péntek, 22 június 2018

A N U N Ț

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Manager al Clubului Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, din P-ța Libertății nr.27, în perioada

13-15 iulie 2018 și constă în susținerea a două probe:

-      13 iulie 2018  - proba scrisă (din bibliografia propusă);

-      15 iulie 2018 - proba interviu

Condiții generale de participare la concurs:

   Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română si domiciliul stabil in Romania;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

a)      studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, managment, administrativ și drept, educație fizică și sport;

b)      vechime de minim 5 ani;

Dosarul de înscriere la concurs vor cuprinde următoarele acte:

   a) cerere de înscriere la concurs

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

   c) copia actului de studii necesar ocupării postului,

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

   g) curriculum vitae; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 04 iulie 2018, ora 15:00 la Compartimentul resurse umane și salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relații suplimentare  la telefon 0366-139906

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al Clubului sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 

 

 

1.      Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

4.      Legea nr.69/2000 educației fizice și sportului;

5.      Hotărâre nr. 884/2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000