Today: 22. may 2019., Wednesday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow ANUNȚ - POST VACANT - Monitorizare Utilități
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ - POST VACANT - Monitorizare Utilități Print E-mail
hétfő, 17 november 2014

Municipiul Gheorgheni

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE INSPECTOR,
DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PENTRU REGLEMENTAREA, MONITORIZAREA, URMĂRIREA ȘI CONTROLUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

-          Descrierea funcției: CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  –

Condițiile ocupării funcției

1.Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor tehnice / construcții / mecanică / economice / juridice / administrative / inginerie

2. Experiență în domeniu – vechime: 1 an în specialitatea studiilor

 

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă: 17 decembrie 2014 orele 10

2. Proba orală - interviu: 19 decembrie 2014, orele 10

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)


Termen limită

08 decembrie 2014.


Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial,Partea III-a, respectiv până la data de 08.12.2014 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494 interior 1224. 

Bibliografie

1.Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;
2.Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, actualizată;
4.Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local;
5.Legea nr. 51/200 serviciilor comunitare de utilități publice