Today: 19. november 2019., Tuesday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow ANUNȚ - Post vacant - Inspector Resurse Umane
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ - Post vacant - Inspector Resurse Umane Print E-mail
hétfő, 25 április 2016

ANUNȚ – POST VACANT

 MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE INSPECTOR

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI  RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

 

 Descrierea funcției: clasa I, grad profesional principal

Condițiile ocupării funcției

1.Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul Științe administrative sau economie

2. Experiență în domeniu – vechime: 5 ani în specialitatea studiilor;

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă:  25 mai 2016, orele 10:00

2. Proba orală - interviu: 27 mai 2016, orele 13:00

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

17 mai 2016

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial,Partea III-a, respectiv până la data de 17.05.2016 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00-15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.   Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

2.   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, actualizată;

3.   Legea nr. 53/2003, Codul muncii, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

4.   Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;

5.   H.G 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

6.   H.G 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadrul privind stabilirea principiilor generale de ouparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

7.   Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

 

 

Documente aferente:

Descărcare formular de înscriere (.DOC)
Descărcare declarație pe propria răspundere I/II (.DOCX)
Descărcare declarație pe propria răspundere II/II (.DOCX)