Today: 14. november 2019., Thursday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow ANUNȚ - Post vacant - Inspector Dezvoltare-Proiecte
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ - Post vacant - Inspector Dezvoltare-Proiecte Print E-mail
hétfő, 25 április 2016

ANUNȚ – POST VACANT

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE INSPECTOR

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DEZVOTARE ȘI PROIECTE

 

Descrierea funcției: clasa I, grad profesional asistent 

Condițiile ocupării funcției

1.Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul inginerie, științe administrative, economie sau drept.

2. Experiență în domeniu – vechime: 1 an în specialitatea studiilor

 

Desfășurarea concursului

1. Proba scrisă:  25 mai 2016 orele 10

2. Proba orală - interviu: 27 mai 2016, orele 14

Probele se vor susține la sediul primăriei (P-ța Libertății, nr. 27.)

Termen limită

17 mai 2016

Dosarul de înscriere trebuie să conțină

1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/ûrlapok – Fișă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial,Partea III-a, respectiv până la data de 17.05.2016 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni

Detalii

Relații suplimentare privind bibliografia se pot obține la sediul instituției, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro,  precum și la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224. 

Bibliografie

1.      Legea 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea   nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

3.      OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

4.      HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

5.      OUG nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

6.      HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

 

Documente aferente:

Descărcare formular de înscriere (.DOC)
Descărcare declarație pe propria răspundere I/II (.DOCX)
Descărcare declarație pe propria răspundere II/II (.DOCX)