Today: 15. september 2019., Sunday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale arrow ANUNȚ - POST VACANT - Club Sportiv Gheorgheni
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
ANUNȚ - POST VACANT - Club Sportiv Gheorgheni Print E-mail
szerda, 01 április 2015

Nr.  3899/31.03.2015

A N U N Ț

Municipiul Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Manager al Clubului sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “ VSK Gyergyó”din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni

 Ocuparea postului de Manager al Clubului sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó- “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publie cu modificările și completările ulterioare.


 Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni, din P-ța Libertății nr.27, în perioada 23-27 aprilie 2015 și constă în susținerea a două probe:

- data de 23 aprilie 2015 - proba scrisă (din bibliografia propusă);

- data de 27 aprilie 2015 - proba interviu -  prezentarea lucrării;


Condiții generale de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus poate participa persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul stabil în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (a îndeplinit vârsta de 18 ani);

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concurs:

 

  1. Studii superioare de lungă durată în domeniul economic, educație fizică și sport, managment, administrativ și drept
  2. Vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 2 ani;
  3. Redactarea unei lucrări scrise, dezvoltate pe tema: ,,Situația și oportunitățile ramurilor sportive în Municipiul Gheorgheni" 

 


 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:

1.Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.Copia actului de identitate;

3.Curriculum vitae;

4.Copie după diplomele de studii;  

5.Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

6.Cazier judiciar– în cazul persoanelor cu cetățenie română sau acte similare în situația persoanelor cu altă cetățenie;

7.Declarație pe proprie răspundere că are capacitate deplină de exercițiu;

8.Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate;

9.Lucrarea întocmită, letric și în format electronic;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2015, ora 15:00 la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Gheorgheni.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

La concurs pot participa numai candidații ai căror dosar este complet și corect întocmit.


Relații suplimentare la Compartimentul resurse umane și salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 și vineri între orele 08:00-13:00, sau la telefon 0266364494/1224. 


  Administrator public,

  Szabó Hajnal


Anexa 1 la  Anunț nr.3899 /2015

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al Clubului sportiv Gheorgheni- Városi Sport Klub Gyergyó- “ VSK Gyergyó” din subordinea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni:

1.Legea 477 / 2004 codul de conduita al personalului contractual din autoritãțile și instituțiile publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

2.Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr. 69/2000 educație fizice și sportul;

4.H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

5.Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003;

8. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

9. OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

10.Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;

11. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.