Today: 27. january 2020., Monday
Gyergyószentmiklós címere
English
Home Page arrow Știri locale
Main Menu
Időjárás
Local news
Website Suggestions


gyergyotv.ro

keletinfo.ro

szekelyhon.ro

Gyergyói hírlap


kisujsag.ro
 
Stiri locale
Post Vacant- SPLT
kedd, 16 május 2017

SPLT GHEORGHENI

cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

 

în temeiul Legii 53/2003, privind Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a  funcției contractuale de execuție vacantă de consilier juridic

 

 

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
 2. Condițiile de participare la concurs:
  1.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are capacitate deplină de exercițiu;
  4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 3. Condiții specifice consilier juridic
  1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ;
  2. vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
  3. vechime în domeniul serviciilor publice de termoficare: minimum 3 ani.
 4. Acte necesare înscrierii

a.    Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;

b.    Curriculum vitae;

c.    Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e.    Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele ori extras REVISAL care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f.      Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

g.    Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

 1. Calendarul de desfășurare a concursului :
  1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 31.05.2017, la sediul SPLT Gheorgheni;
  2. Selecția dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
  3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: în ziua lucrătoare a datei expirării termenului de selecție a dosarelor.

                                                               i.      După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor;

 1.  
  1. Data, ora și locul organizării probei scrise: 07.06.2017, ora 09.00, la sediul SPLT Gheorgheni;
  2. Afișarea rezultatelor probei scrise: în aceeasi zi lucrătoare, adica data finalizării probei scrise.După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

                                                               i.      În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

 1.  
  1. Proba interviului: 09.06.2017, ora 10.00, la sediul SPLT Gheorgheni.
  2. Afișarea rezultatelor probei interviului: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei interviului.

                                          i.    După afișarea rezultatelor obținute la proba interviului, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

 1.  
  1. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului.

 

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE - Erös János, tel 0748 454 834

 

BIBLIOGRAFIE

 

CONSILIER JURIDIC

1.       Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

3.     Ordinul 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

4.     Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Erös János

Finanări nerambursabile-2017
hétfő, 15 május 2017

Anunț de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Gheorgheni pentru activități nonprofit de interes general

 

I. Autoritatea finanțatoare: Municipiul Gheorgheni, cu sediul în P-ța. Libertății nr. 27,  loc. Gheorgheni, cod poștal 535500, Jud. Harghita , Cod Fiscal 4245070, tel. 0266-364494, fax 0266-364753, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2017.                      

II. Reglementări legale privind finanțarea nerambursabilă:

-          Legea 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile  publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările ulterioare;

-          Ordonanța nr. 51 din 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările ulterioare;

-          Ordinul nr.130/2006 a președintelui Agenției Naționale pentru sport, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipului București, cu modificările și completările ulterioare;

-          Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

-          Legea nr. 350 din 2006 – Legea tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

III. Programul anual al finanțărilor nerambursabile

Suma alocată în vederea finanțării activităților nonprofit de interes general este de  540.000,00 lei din bugetul local pentru anul 2017, aprobată prin H.C.L. nr.68/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020.

Finanțarea vizează următoarele domenii:

1. Domeniul cultură – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor culturale de interes local  - 50.000,00 lei.

2. Domeniul tineret – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor pentru tineret: 40.000,00 lei

3. Domeniul sport– sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor sportive: 410.000,00 lei

4. Domeniul turism – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor turistice: 30.000,00 lei

5. Domeniul social – sprijinirea programelor/proiectelor/acțiunilor sociale: 10.000,00 lei.

 

Municipiul Gheorgheni organizazează o singură sesiune de selecție de proiecte.

 

Durata finanțării: exercițiul financiar 2017

 

IV. Categorii de solicitanți de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local:  persoane juridice fără scop patrimonial - asociații și fundații cu activitate nonprofit cu activitate  în domeniile respective, constituite conform legii.

V. Locul și termenul de depunere a cererilor de finanțare: Aplicanții vor depune documentațiile de solicitare a finanțării conform cu Ghidul solicitantului, la registratura  Municipiului Gheorgheni din P-ța Libertății nr.27, sub formă de documentație scrisă într-un singur exemplar -original și în format electronic ( pe suport magnetic) până la data de 14.06.2017 (miercuri) ora 15,00.

Perioada de evaluare și selecție a cererilor de finanțare este 15.06-06.07.2017

Cererea de finanțare și Ghidul solicitantului, sunt puse la dispoziția solicitanților la sediul Municipiului Gheorgheni, P-ța. Libertății nr. 27 sau pe site-ul instituției www.gheorgheni.ro. Persoana de contact d-na Ungureanu Maria, telefon . 0749-838 536

Read more...
Post vacant- Cadastru
csütörtök, 11 május 2017


ANUNȚ – 2 POSTURI VACANTE

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA A DOUĂ POSTURI VACANTE A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE  DE REFERENT DE SPECIALITATE LA COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII FOND FUNCIAR, AGRICOL CADASTRU

 

-          Descrierea funcției: clasa II, grad profesional principal

Read more...
ANUNȚ POST VACANT- Director economic
kedd, 09 május 2017


ANUNȚ – POST VACANT

 

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE, VACANTE, DE  DIRECTOR EXECUTIV  ÎN CADRUL  CADRUL DIRECȚIEI ECONOMICE

Read more...
ANUNȚ- Înscriși- Program de susținere studenți
szerda, 03 május 2017

ANUNȚ

 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni prin hotărârea nr. 56/2017 a aprobat instituirea programului de susținere a studenților din anii terminali cu domiciliul în municipiul Gheorgheni, care își pregătesc teza de licență, masterat sau doctorat în anul universitar în curs.       

            La acest program s-au prezentat studenții: BAJKÓ RÉKA, MADARAS KINGA și RÉTI ZSOLT-SÁNDOR.  

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>